014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

• kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp.,
• wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);
• kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
• rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
• uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami;
• kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; operowanie liczebnikami porządkowymi;
• kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
• kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca;
• rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
• rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie),
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
• stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego oraz czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
• rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci;
• stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
• kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
• rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie;
• rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
• kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content