014959
krasnal-2

Opłaty cz. II

wiewiorka

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi10 złdziennie od dziecka. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 1. Opłata za czas odpłatnego
  pobytu dziecka w przedszkolu

Zgodnie z
Uchwałą NR XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09 lipca 2019 roku w
sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Poznań. Miasto Poznań zapewnia bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, tj. od godz. 8.00
do godz. 13.00. Poza tym czasem korzystanie z wychowania przedszkolnego
jest odpłatne. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, wynosi 1,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę
pobytu w przedszkolu. (Oznacza to, że rodzice
dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą
odpłatność wyłącznie za wyżywienie).

W celu
ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w
Przedszkolu  obowiązuje elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka
„iPrzedszkole”.
Rodzic/opiekun zobowiązuje się do rejestrowania za pomocą karty zbliżeniowej
czas pobytu dziecka w przedszkolu niezwłocznie przy wejściu i wyjściu z budynku
przedszkola, wkładając w oznaczonym miejscu kartę zbliżeniową do czytnika. Na
podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, niezależnie od tego w jakich
godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola,
automatycznie naliczana jest również opłata za wyżywienie.

Brak
elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z
naliczeniem odpłatności za cały dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy
przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie
(z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację
podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola).

Zgodnie z
przepisem art.52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października
2017 r. zamienił się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na
zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze
cywilno-prawnym.

Obniżenie wysokości opłat za pobyt:

 • za drugie dziecko o 50%
  w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub
  innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa
  do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż
  jedno dziecko z tej samej rodziny;
 • o 50% w przypadku, gdy z
  usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie
  zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z
  dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r.poz.
  1952 z późn. zm.).

Nie pobiera się opłaty za pobyt:

 • w przypadku, gdy dziecko
  posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym
  wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych
  w zakładach opieki zdrowotnej;
 • za drugie dziecko z rodziny
  korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek
  rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28
  listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952
  z późn. zm.);
 • za trzecie dziecko, gdy z usług
  przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek
  wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania
  zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej
  rodziny;
 • w przypadku, gdy rodzic
  (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego
  utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w
  przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające
  naukę, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia, bez względu na liczbę
  dzieci uczęszczających do przedszkola;
 • w przypadku, gdy dziecko
  uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o skorzystanie z
powyższych ulg i zwolnień zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnego
oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
OŚWIADCZENIA OBOWIĄZUJĄ NA DANY ROK SZKOLNY.

 

 1. Opłaty za wyżywienie dziecka w
  przedszkolu
 • Dzienna stawka żywieniowa w
  roku szkolnym 2021/2022 wynosi 10 zł.
 • Koszt posiłku uwzględnia
  jedynie koszt surowców użytych do jego przygotowania.

ZASADY UISZCZANIA OPŁAT

 • Rodzice/opiekunowie prawni
  wnoszą opłaty za czas odpłatnego pobytu i żywienie za zakończony miesiąc z
  dołu, do 10 dnia następnego miesiąca, na indywidualne konta
  (osobno za pobyt i osobno za żywienie).
 • W tytule przelewu należy wpisać
  TYLKO  imię i nazwisko dziecka
 • Nazwa odbiorcy (Przedszkole nr
  96 w Poznaniu) i tytuł przelewu ( imię i nazwisko dziecka) nie mogą
  zawierać znaków specjalnych – )„ ” ;< ( itp.
 • Nieobecność dziecka w
  przedszkolu (np. z powodu choroby lub wyjazdu) nie zwalnia z terminowego
  regulowania opłat
  .
 • Należy dokonywać ściśle
  określonych wpłat, które widnieją w aplikacji iPrzedszkole
  , bez zaokrąglania czy
  samodzielnego dokonywania obliczeń.

 

 Dziękujemy za terminowe i prawidłowe dokonywanie
wpłat

 

 

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content