014959
krasnal-2

Opłaty cz. II

wiewiorka

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024 wynosi11,50 zł dziennie od dziecka. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

UCHWAŁA NR LXXXVII/1622/VIII/2023

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1-7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 • 1

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 • 2

Poza czasem określonym w § 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

 • 3

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 • 4
 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

 1. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 • 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 • 6

Traci moc uchwała Nr XV/237/VIII/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań z późn. zm..

 • 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

 

W celu
ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w
Przedszkolu  obowiązuje elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka
„iPrzedszkole”.
Rodzic/opiekun zobowiązuje się do rejestrowania za pomocą karty zbliżeniowej
czas pobytu dziecka w przedszkolu niezwłocznie przy wejściu i wyjściu z budynku
przedszkola, wkładając w oznaczonym miejscu kartę zbliżeniową do czytnika. Na
podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, niezależnie od tego w jakich
godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola,
automatycznie naliczana jest również opłata za wyżywienie.

Brak
elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z
naliczeniem odpłatności za cały dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy
przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie
(z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację
podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola).


 

Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o skorzystanie z
powyższych ulg i zwolnień zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnego
oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
OŚWIADCZENIA OBOWIĄZUJĄ NA DANY ROK SZKOLNY.

 

 1. Opłaty za wyżywienie dziecka w
  przedszkolu
 • Dzienna stawka żywieniowa w
  roku szkolnym 2023/2024wynosi 11,50 zł.
 • Koszt posiłku uwzględnia
  jedynie koszt surowców użytych do jego przygotowania.

ZASADY UISZCZANIA OPŁAT

 • Rodzice/opiekunowie prawni
  wnoszą opłaty za czas odpłatnego pobytu i żywienie za zakończony miesiąc z
  dołu, do 10 dnia następnego miesiąca, na indywidualne konta
  (osobno za pobyt i osobno za żywienie).
 • W tytule przelewu należy wpisać
  TYLKO  imię i nazwisko dziecka
 • Nazwa odbiorcy (Przedszkole nr
  9 w Poznaniu) i tytuł przelewu ( imię i nazwisko dziecka) nie mogą
  zawierać znaków specjalnych – )„ ” ;< ( itp.
 • Nieobecność dziecka w
  przedszkolu (np. z powodu choroby lub wyjazdu) nie zwalnia z terminowego
  regulowania opłat
  .
 • Należy dokonywać ściśle
  określonych wpłat, które widnieją w aplikacji iPrzedszkole
  , bez zaokrąglania czy
  samodzielnego dokonywania obliczeń.

 

 Dziękujemy za terminowe i prawidłowe dokonywanie
wpłat

 

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content