014959
krasnal-2

Ustawy prawne

wiewiorka

Tekst ujednolicony

Uchwały nr XXXIX/679/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)       Uchwałą Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/679/VII/2016

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 13 grudnia 2016r.

 

 

 

w sprawieokreślenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art.14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 ze zm) uchwala się, co następuje:

 

 

 • 1

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.

 

 • 2
 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Opłata o której mowa w ust. 1, dotyczy dzieci w wieku do lat 5.[1]

 

 

 

 • 3
 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.).

 1. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 1. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

 

 • 4

Traci moc uchwała Rady Miasta Poznania Nr XVII/204/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

 

 • 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

 • 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Zmiana uchwałą Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r.

 

 

UCHWAŁA NR XLIX/866/VII/2017

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 6 czerwca 2017 r.

 

 

 

zmieniającauchwałę Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 • 1

W uchwale Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: “Opłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy dzieci w wieku do lat 5”.

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz