014959
krasnal-2

Rodo

wiewiorka

Rodo

Poznań, 26.08.2021r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w  Przedszkolu nr 9 Zbyszka i Jagienki w Poznaniu

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie RODO”, iż:
  2. Administrator danych.

  Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 9 Zbyszka i Jagienki którego siedziba mieści się w Poznaniu na os. Jagiellońskim 9.

  1. Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod3_mjo@um.poznan.pl

  2)   pisemnie na adres:  Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Anna Kwiecińska, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

  III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

  1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest :

  2.1.     art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty; ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym;

  2.2.     art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2.3.     art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  2.4.     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;

  2.5.     art. 9 ust. 2 lit g) RODO, tj.: niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

  1. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.
  2. Odbiorcy danych osobowych.

  Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

  1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
  2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
  3. Okres przechowywania danych osobowych.
  4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  5. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
  6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1)        dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3)        usunięcia swoich danych osobowych,

  4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5)        przenoszenia swoich danych osobowych,

  a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

  Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  

  VII. Prawo do cofnięcia zgody.

  1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

  VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.
  3. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  4. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
  5.  Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Panią/Pana sposób.
  7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

  Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

  1. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, iż :
  2. Kategorie danych.

  W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych : podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu), dane pozwalające na weryfikację tożsamości (np. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane dotyczące pokrewieństwa, dane o pozostawaniu w związku małżeńskim. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

  1. Źródło pochodzenia danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy, a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

  Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

   Gromadzenie i wykorzystywanie danych

  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

  Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Celem zapewnienia najwyższej jakości serwisu, dokonujemy analizy plików z logami w celu określenia czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie podstrony przeglądane są najczęściej itp.

   Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na ich podstawie mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze zestawienia w postaci statystyk nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

   

  Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

  Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

  Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

      pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

      pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

      pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

  W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

      Internet Explorer – http://support.microsoft.com/

      Chrome – http://support.google.com/chrome/

      Safari – http://support.apple.com/

      Firefox – http://support.mozilla.org/pl/

      Opera – http://help.opera.com/Windows/

  Urządzenia mobilne:

      Android – http://support.google.com/chrome/

      Safari – http://support.apple.com/

      Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/

  Narzędzia i treść z innych firm

  Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

  Prawa autorskie

  Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

  Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji. Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

  Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Klauzula informacyjna ogólna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 9 z siedzibą
os. Jagiellońskie 9, 61-226 Poznań

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: iod3_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO)
, w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów
wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności w celu:

·         realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

·         prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,

·         weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,

·         udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,

·         prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych,

·         wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,

·         organizacji wycieczek,

·         zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką
jednostki,

·         zapewnienia współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i uczelniami,

·         zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń
do nauczania, wychowania i opieki, miejsca
do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,

·         organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych
obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę
i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów,
firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym przedszkolom, szkołom
oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi przedszkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·       dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,

·       dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                       
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 

 Klauzula informacyjna – kontrahenci

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 9 im. Zbyszka i Jagienki
siedzibą os. Jagiellońskie 9, 61-226 Poznań.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się
Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod3_mjo@um.poznan.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy,
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną
reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub
podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem albo współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy,
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.:
dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie
techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów
prawa.

Jakie prawa przysługują
w związku
z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją osób, których dane są przetwarzane (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)     żądania usunięcia danych osobowych:

·       gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,

·       gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·       po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania danych (dot. przetwarzania
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,

·      osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –
do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu (dot. przetwarzania
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

 

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

 

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym
do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.

 Klauzula informacyjna wizerunek strony www

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych
osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci uczęszczających do Jednostki, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole nr 9 im. Zbyszka i Jagienki z siedzibą os. Jagiellońskie 9, 61-226 Poznań
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod3_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie
będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora 
w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie
na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane
osobowe?
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom
systemów
informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom
świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów
promocyjnych
i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną
i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z
ochroną danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do treści danych osobowych;

b)    żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)    żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content