014959
krasnal-2

Dostępność

wiewiorka

Dostępność

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Przedszkola nr 9 w Poznaniu

Przedszkole nr 9 „Zbyszko i Jagienka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Przedszkola nr 9 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak zachowanego kontrastu przy niektórych elementach tekstowych
 • Brak tekstu alternatywnego do grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Ponaratt.
 • E-mail: renata.ponaratt@pr9.pl
 • Telefon: (61) 877 05 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 9 w Poznaniu
 • Adres: os. Jagiellońskie 9, 61-226 Poznań
 • E-mail: renata.ponaratt@pr9.pl
 • Telefon: (61) 877 05 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody, brak jest jednak udogodnień dla osób niepełnosprawnych w postaci podjazdu czy platformy. Budynek jest piętrowy lecz nie zastosowano rozwiązań architektonicznych umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami dostać się na wyższe piętra. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do placówki można wejść z psem asystującym. Na miejscu nie możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Nie zastosowano żadnych udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących w postaci pętli indukcyjnych, informacji głosowych etc.

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content