014959
krasnal-2

Procedury bezpieczeństwa Covid-19

wiewiorka

Procedury bezpieczeństwa Covid-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia
dyrektora Przedszkola nr 9
Nr 01/22 z dnia 01.03 2022r.

 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące
w  Przedszkolu nr 9 w Poznaniu

 

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole podejmuje celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce. 

Podstawą do opracowania procedury są:

 1. obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, 
 2. obowiązujące zarządzenia i wytyczne Prezydenta Miasta Poznania
 3. statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,
 4. wizja lokalna, analiza ryzyka
 5. potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

I. Obowiązki dyrektora placówki:

DYREKTOR:

 1. Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał. 
 2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
 3. Planuje organizację pracy przedszkola.
 4. Może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną po uzyskaniu opinii PPIS i zgody organu prowadzącego.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 7. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników lub dzieci uczęszczających do przedszkola

  II. Nauczyciele zobowiązani są do:
 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami,
 2. Poinformowania rodziców o zakazie przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów,
 3. Wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone, 
 4. Przystosowania sal – przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji,
 5. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach,
 6. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,
 7. Przypominania i egzekwowania częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,
 8. Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłaniania twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.
 9. Organizowania wyjść na zewnątrz do ogrodu przedszkolnego przestrzegając wytycznych GIS.
 10. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.
 11. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

III. Obowiązki pracowników:

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 2. Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostają w domu
  i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora placówki.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę
  i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.
 6. Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV. Obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
 2. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę przedszkola przebiegało sprawnie.
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Przyprowadzają do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 6. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
  z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
 9. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się na kwarantannie ich rodziny lub osób.
 10. Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.

V. Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren budynku przedszkola innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola.
 2. Jeden rodzic lub opiekun w maseczce przyprowadza dziecko do przedszkola, dezynfekuje ręce przed wejściem Od tego momentu pracownik przejmuje odpowiedzialność za dziecko.
 3. W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego (powyżej 37,0) lub widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszności), dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.
 4. Przy odbiorze dziecka obowiązują te same w/w zasady reżimu sanitarnego.
 5. W czasie reżimu sanitarnego dzieci nie myją zębów.
 6. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu danego dnia.
 7. Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.

VI. Żywienie dzieci

 1. Kontakty personelu kuchennego z dziećmi, nauczycielkami i personelem pomocniczym zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomy higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu społecznego.
 3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60°C lub je wyparzać.
 5. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. Zawiesza się do odwołania samodzielne przygotowywanie kanapek przez dzieci.

  VII. Procedury na wypadek wystąpienia objawów:

      VII a. Infekcji u dzieci

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym podwyższona temperatura lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane.
 2. Pracownik zajmujący się dzieckiem z „podejrzeniem”, bezzwłocznie zabezpiecza się w środki ochrony osobistej.
 3. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu nauczyciela.

VII b. Infekcji u pracownika:

 1. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu nie powinien przychodzić do pracy. Zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. Pracownik, u którego pojawiły się niepokojące objawy infekcji górnych dróg oddechowych
  w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. Powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi lekarza
  i ewentualnie stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów
 3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci przedszkolnych.
 4. Procedury obowiązują do odwołania.

 

 Dyrektor Przedszkola nr 9 w Poznaniu
Małgorzata Głowacka

 

 

ZARZĄDZENIE NR 01/2022
DYREKTORA PRZEDSZKOLA 9 „Zbyszko i Jagienka” w Poznaniu
Z DNIA 04 MARCA 2022r.

w sprawie: aktualizacji procedur organizacji i bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola nr 9 w trakcie epidemii koronawirusa (COVID- 19) oraz postepowania na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem (COVID-19) u dzieci i pracowników Przedszkola nr 9

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  ( Dz.U. z 2020, poz.493 z późn.zm)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2022, poz. 186 ze zm.)
 3. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021 poz.2095 z późn.zm.)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U z 2020, poz. 1604 ze zm.); 
 5. Statutu Przedszkola nr 9 w Poznaniu
 6. Wytycznych przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zarządza się co następuje:

§1

W związku ze zmianami przepisów w sprawie epidemii wprowadza się od 04.03.2022r.  w Przedszkolu nr 9 zaktualizowane  Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu nr 9 „Zbyszko i Jagienka” w Poznaniu, zwane dalej jako „Procedury…” które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się do:

1) Upublicznienia Procedur na stronie internetowej przedszkola i w miejscu widocznym przy wejściu do przedszkola.

2) Zapoznania z Procedurami i ich stosowania od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, które uczęszczają do przedszkola.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content