014959
krasnal-2

Statut

wiewiorka

Statut Przedszkola Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki w Poznaniu

 

Statut + uchwała 2022(4) 

Statut   

 

Przedszkola Nr 9 

w Poznaniu 

 
opracowany na podstawie art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst ujednolicony  
po zmianach zatwierdzonych Uchwałą Nr  05/2022/2023 

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 9 

z dnia 18 października  2022 r. 

 

 

 

 

 

 • 1

 

 1. Przedszkole nr 9, zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest Przedszkolem publicznym samorządowym. 

 

 1. Siedzibą Przedszkola nr 9  jest budynek wolnostojący na os. Jagiellońskie 9  w Poznaniu.  Budynek przedszkola został wybudowany w 1973 roku i stanowi własność miejską.  

 

 1. Organem prowadzącym Przedszkole nr 9  jest gmina Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17,          61-841 Poznań. 

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

 1. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach  
  w pełnym brzmieniu to: 

 

PRZEDSZKOLE NR 9 

 1. Zbyszka i Jagienki

61-226 Poznań, os. Jagiellońskie 9  

Tel/fax 61-877-05-58 

NIP 782-25-17-460  Regon 301613681 

 

 1. Przedszkole, jako jednostka budżetowa Miasta Poznania,  działa w ramach jednego podatnika jakim jest Miasto Poznań, które jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.  
 1. Umowy  w zakresie usług  zawierać w imieniu Miasta Poznania, będzie dyrektor przedszkola. 
 1. Umowy i faktury VAT, które dokumentują  zakup i sprzedaż towarów i usług dokonane przez jednostkę, będą obowiązkowo zawierać poniższe dane. Przedszkole będzie posługiwało się pieczęcią podłużną w brzmieniu: MIASTO POZNAŃ  Przedszkole nr 9 im. Zbyszka i Jagienki  os. Jagiellońskie 9,  61-226 Poznań,  NIP 209-00-01-440                                                                                                  
 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 
 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 9 im. Zbyszka i Jagienki 
  w Poznaniu 
 1. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 9 im. Zbyszka i Jagienki 
  w Poznaniu 
 1. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola, 
 1. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

 

 

 • 2

 

Cele i zadania przedszkola 

 

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. 

 

1a. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz   
w aktach wykonawczych do ustawy. 

 

 1. Cele przedszkola: 

 

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 
 1. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 
 1. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów  
  i porażek; 
 1.  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 
 1.  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 
 1.  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  
  w zabawach i grach sportowych; 
 1. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 
 1. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 
 1. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 
 1. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości   
  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 2) 
 1. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,  
  a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej; 

 

 1. Zadania przedszkola: 

 

 1. zapewnienie    opieki,    wychowania   i   uczenia   się   w   atmosferze akceptacji   
  i  bezpieczeństwa; 
 1.  zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu  
  w przedszkolu; 
 1. organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki   
  i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci; 

 

 1. dostosowanie  treści,  metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej  

 i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka; 

 1. udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej; 
 1. podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie do ich możliwości psychofizycznych  
  i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego, w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno–lokalowymi  i organizacyjnymi przedszkola; 
 1. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 
 1. pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 
 1. informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka; 
 1. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole. 

 

 1.  
 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.  
  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom udzielają nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholog, pedagog, pedagog specjalny i logopeda. 
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:  
 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
 1. porad i konsultacji, 
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia. 
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.  

 

2a. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  i  edukacyjnych oraz  możliwości  psychofizycznych.  Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

  

 1. Przedszkole nie  organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej  bazy lokalowej,  środków  dydaktycznych  i sprzętu  umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opinii  o  potrzebie wczesnego wspomagania. 

 

 1. W przypadku dzieci, które  uczęszczają  do  przedszkola i  uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola, wskaże placówki,  które w  porozumieniu  
  z organem  prowadzącym, organizują zespoły    wczesnego   wspomagania   rozwoju  dziecka i różne formy współpracy z  jego  rodziną. 

 

 1. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym   obejmuje się  dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu  z organem prowadzącym. 

 

 1.  Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego,  wydają  zespoły  orzekające  działające w publicznych  Poradniach  Psychologiczno – Pedagogicznych,  w  tym w poradniach specjalistycznych. 

 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez: 

 

 1. prowadzenie zajęć w języku polskim, 
 1. wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i  tradycją  naszego kraju i regionu, 
 1. nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla  dzieci, których rodzice   lub   opiekunowie   wyrażają   pisemnie   takie   życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 

 

 1. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni   dobór    treści, metod  
  i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej  i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby  
  i możliwości rozwojowe dziecka,  w szczególności: 

 

 1. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, 
 1. wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych, 
 1. organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych,  w  miarę  możliwości  nowatorskich, form i metod pracy, 
 1. stawianie  zadań  dostosowanych  do  rzeczywistych potrzeb, możliwości  

      i  zainteresowań   dzieci, 

 1. organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci  różnorodnych  kontaktów  społecznych  oraz  wyrażania własnych emocji,  myśli  
  i  wiedzy  w  różnorodnej  twórczości  własnej – werbalnej, plastycznej,  ruchowej, muzycznej, 
 1. ukazanie   dzieciom   piękna   języka  ojczystego  oraz  bogactwa   kultury i tradycji  narodowej  i regionalnej, 
 1. upowszechnianie  wiedzy  ekologicznej  wśród dzieci oraz  kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska, 
 1. upowszechnienie   wiedzy   o  ruchu  drogowym   wśród  dzieci  oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad  poruszania się  po drodze, 
 1. organizowanie  nauki  religii,  na indywidualne  życzenie rodziców, zgodnie       
  z  obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

 1. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez: 

 

 1. pomoc  w  rozpoznawaniu  możliwości  rozwojowych  dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej, 
 1. informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami, 
 1. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych  
  w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach, 
 1. upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach. 

 

 1. Przedszkole  realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie   aktów   wykonawczych,   poprzez   organizowanie    przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w  oparciu o podstawy  programowe  wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte   
  z różnorodnych  koncepcji pedagogicznych. 

 

 

 1. Przedszkole    może    prowadzić   innowację    pedagogiczną,    polegającą   na  nowatorskich      rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub  metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola. 

 

 1.  Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola: 

 

 1. opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele,  
  w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny   pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola, 
 1. rozkład   dnia  w   przedszkolu  uwzględnia   równomierne   rozłożenie  zajęć w  ciągu całego dnia  i  ich  różnorodność,  w  tym  pobyt w  ogrodzie przedszkolnym, dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne  i wyciszające, 
 1. zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe, sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację 
  i ogrzewanie oraz : 
 1. w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC; w przypadku niższej temperatury, dyrektor  przedszkola  zawiesza  zajęcia na czas oznaczony  
  i powiadamia o tym organ prowadzący, 
 1. dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli  temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi   – 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci, 
 1. stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności. 
 1. dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych              
  w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych; korzystanie  
  z posiłków przez  dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami (opiekunami)   dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola, 
 1. wobec  wychowanków  na  terenie  placówki  nie  są  stosowane zabiegi medyczne oraz  nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej, 
 1. w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia   
  o tym nauczycielki lub dyrektora placówki. 
 1. uchylony.2) 

 

 1.  Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola: 

 

 1. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów, 
 1. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel, 
 1. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek  
  i spacerów obowiązującym w przedszkolu, 
 1. z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); bezpośrednio przed wycieczką, każdorazowo regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,  
 1. każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”, 
 1. w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania  z nimi dzieci przed wyjściem w teren, 
 1. każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść  z dziećmi, 
 1. przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola, 
 1. jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić    o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, 
 1. teren  zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony. 

 

 1.  Jeżeli   przerwa   w  działalności  przedszkola  trwa  co najmniej dwa tygodnie,  dyrektor   dokonuje   kontroli  całego  obiektu  i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa.    
  Z przeprowadzonej kontroli sporządza  się protokół. 

 

 1.  W razie  nieszczęśliwego  wypadku  podczas  pobytu  dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest : 

 

 1. udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, 
 1. powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka, 
 1. niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, 
 1. o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę, 
 1. dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim       
  i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

 

 1.  Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub   doraźna  pomoc  materialna,  może  być taka pomoc udzielona w  następujący   sposób: 

 

 1. dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
 1. jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej     informacji lub pomocy w  załatwieniu sprawy, 
 1. jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica lub opiekuna dziecka, rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego  
  w potrzebie. 

 

 1.  Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez: 

 

 1. rodziców lub opiekunów prawnych, 
 1. upoważnioną przez nich na piśmie osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.  

       2a)  uchylony  

 1. osoby wymienione w punktach 1) i 2) nie mogą być w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innych środków odurzających.  
 1. dzieci   oddawane są   do   rąk  nauczycielki lub  pracownika  dyżurującego w szatni, 
 1. w przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu na czas przekraczający godziny pracy przedszkola i po próbie telefonicznego nieskutecznego skontaktowania się z rodzicami (opiekunami), nauczyciel po uzgodnieniu z dyrektorem będzie zmuszony do wezwania policji, która przewiezie dziecko do Pogotowia Opiekuńczego,  
 1. szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka reguluje wewnętrzne zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 9 obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola i rodziców.10)  

 

 

 • 3

 

Organy przedszkola 

 1. Organami przedszkola są: 

 

 1. Dyrektor przedszkola 
 1. Rada Pedagogiczna 
 1. Rada Rodziców  

 

 1. Na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców na terenie placówki może zostać utworzona Rada Przedszkola. 

 

 1. Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy: 
 1. kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej  na zewnątrz, 
 1. sprawowanie kontroli wewnętrznej obejmującej kontrolę zarządczą oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego,4) 

2a)  dokonywanie  oceny  pracy  nauczycieli i  okresowych  ocen  pracy  pracowników   
  samorządowych  zatrudnionych  na  stanowiskach  urzędniczych i  urzędniczych    
  kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,  

 1. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli,  
 1. przedstawianie   wyników  i   wniosków  z  nadzoru   radzie  pedagogicznej i radzie rodziców, 
 1. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego, 
 1. współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji, 
 1. zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków  organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych, 

       8a) wykonywanie zadań związanych z  zapewnieniem  bezpieczeństwa dzieciom    
               i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez  placówkę 

 1. realizacja    zadań    zgodnie   z   uchwałami    rady   pedagogicznej   oraz  
  z zarządzeniami  organów nadzorujących przedszkole, 
 1. wstrzymanie  realizacji  uchwał  rady  pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z  prawem   oświatowym.   Sposób  postępowania  w  sprawie wstrzymania  uchwał rady pedagogicznej  określa art. 71 ustawy  Prawo Oświatowe, 
 1. przedstawienie   do  zaopiniowania  projektu   planu  finansowego  radzie pedagogicznej  
  i radzie rodziców, 
 1. dysponowanie  środkami  określonymi  w  planie  finansowym przedszkola i ponoszenie   odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną,  finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 
 1. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola, 
 1. przyznawanie  nagród  i  wymierzanie  kar  porządkowych  pracownikom placówki, 
 1. występowanie  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  rady pedagogicznej, w  sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola. 
 1. współdziałanie   ze   szkołami   wyższymi   oraz   z   zakładami  kształcenia nauczycieli  w  organizacji praktyk pedagogicznych, 
 1. dopuszczanie do użytku w przedszkolu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.  

 

 1. Rada   pedagogiczna   jest   organem   kolegialnym   przedszkola   w   zakresie realizacji   jego   statutowych   zadań   dotyczących   kształcenia,   wychowania i  opieki. 

 

 1. W   skład   rady   pedagogicznej   wchodzą: Dyrektor i wszyscy   pracownicy pedagogiczni  zatrudnieni w przedszkolu.  

 

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

 

 1. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,  uchwalany przez radę i normujący w szczególności: 

 

 1. sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń, 
 1. wewnętrzną organizację rady pedagogicznej, 
 1. kompetencje przewodniczącego, 
 1. zasady uczestnictwa w pracach rady pedagogicznej osób nie  będących członkami tego organu. 

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

 

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,  
 1. uchwalanie i nowelizowanie statutu i regulaminów działalności przedszkola, 
 1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  
  w przedszkolu, 
 1. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, 
 1. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków; 
 1. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki. 

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje: 

 

 1. organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup oraz harmonogram zajęć dodatkowych, 
 1. projekt planu finansowego placówki, 
 1. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
 1. propozycje  dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  

i   zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych      zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  

     i opiekuńczych, 

 1. pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, 
 1. podjęcie   w  przedszkolu   działalności  przez stowarzyszenia  i  organizacje  

     w celu wspierania działalności statutowej. 

 1. programy wychowania przedszkolnego, przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora przedszkola, 
 1. Rada  pedagogiczna  spośród  swoich członków  wybiera  dwóch przedstawicieli 
  do komisji   konkursowej wyłaniającej  kandydata na stanowisko dyrektora. 

 

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z  wnioskiem  
  o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki. 

 

 1. Uchwały  rady  pedagogicznej  są  podejmowane zwykłą większością głosów poprzez   głosowanie  tajne  (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

 1. Nauczyciele   są   zobowiązani   do  nie  ujawniania  spraw  poruszanych  na posiedzeniach  rady  pedagogicznej,  które   mogą  naruszyć   dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,  a  także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

 

 1.  Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

 1.  Zasady tworzenia rady rodziców określa art.83 ustawy Prawo Oświatowe. 

 

 1.  Rada  rodziców  działa  w  oparciu  o  regulamin  swojej działalności, który  

       nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym . 

 

 1. W  posiedzeniach  rady  rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym,  

      dyrektor  przedszkola oraz inne zaproszone osoby. 

 

 1. W celu  wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może 

       gromadzić  fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodziców  i  innych  źródeł. 

       Zasady  wydatkowania   funduszy   rady   rodziców   określa   jej   regulamin   

       w części dotyczącej gospodarki  finansowej. 

 

 1. Zadaniem rady rodziców jest 

 

 1. wspieranie statutowej działalności przedszkola, 
 1. uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości  
  pracy i  zaspakajania potrzeb dzieci. 

 

 1. Rada rodziców ma prawo: 

 

 1. występować do  rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego  
  i  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

     i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, 

 1. opiniowania projektu planu finansowego, 
 1. uchylony 2) 
 1. przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny pracy nauczyciela,  
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie,  
 1. występować o ocenę pracy nauczyciela,  
 1. wybierać spośród swoich członków dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki 
 1. uchylony  

 

 1. Współdziałanie między organami przedszkola realizowane jest poprzez wspólne spotkania rady rodziców, rady pedagogicznej i dyrektora, które organizuje się w sprawach: 

 

 1. organizacji imprez i wycieczek, 
 1. wniosków zgłaszanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola  
  a dotyczących różnych zagadnień z życia przedszkola, 

 

 1. Rodzice   i   nauczyciele   współdziałają   ze   sobą  w  sprawach   wychowania i  kształcenia dzieci  uwzględniając prawo rodziców do: 

 

 1. znajomości zadań wynikających z realizowanych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, programu wychowania,  rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale, 
 1. uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności. 

 

 1. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach: 

 

 1. walne zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 razy na rok, 
 1. zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,  
 1. spotkania oddziałowe z nauczycielkami poszczególnych grup, 
 1. dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,  
 1. uchylony 2) 
 1. spotkania indywidualne z nauczycielkami lub dyrektorem według potrzeb, 
 1. uchylony13) 
 1. wspólne imprezy dla dzieci i ich  rodzin, 
 1. redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców, na których przedstawiane są zadania realizowane z dziećmi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotyczące ogółu  wychowanków i ich rodziców, 
 1. wystawy prac dziecięcych, 
 1. udostępnianie   teczek  kart  pracy  i  prac  plastycznych  oraz  dokumentacji  z  obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka, 
 1. zapewnienie    możliwości  indywidualnego    kontaktu z nauczycielem. 
 1. uchylony  

 

 1. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa: 

 

 1. podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów, 
 1. rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami. 
 1. sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola, 

 

 

 • 4

 

Organizacja pracy przedszkola 

 

Statut  przedszkola  określa  szczegółową  organizację  przedszkola  z  uwzględnieniem  
przepisów  § 5 – 7. 

 

 

 • 5

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez Miasto Poznań, którego  źródłem 
  dochodu mogą być: 
 1.  wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, 
 1.  wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące    

 w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej, 

 1.  wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
 1.  wpływy i opłaty od organizacji, podmiotów gospodarczych i osób  
  fizycznych oraz na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych, 
 1.  wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki budżetowej     
  określonej w statucie (w tym odpłatność za żywienie), 
 1.  wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych – w ramach akcji szkolnych  
  organizowanych przez placówki, 
 1.  rozliczenie wydatków za media dokonywane pomiędzy szkołami w ramach   

 placówki, 

 1.  wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku. 

 

 1. Przeznaczenie uzyskanych przez przedszkole dochodów: 
 1. cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę, jeżeli zostały określone, 
 1. remont lub odtworzenie mienia w przypadku otrzymania dochodu z tytułu odszkodowań 
  i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, 
 1. sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów (np.: dochody z wynajmu sali gimnastycznej wiążą się z poniesieniem wydatków na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, środków czystości itp.), 
 1. dofinansowanie bieżącej działalności jednostek. 
 1. wydatki związane z bankową obsługą rachunku. 

 

 1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  jest  oddział złożony       
  z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

 

 1. W przedszkolu tworzy się maksymalnie 5 oddziałów na pobyt całodzienny. 

 

 1. Przedszkole może stworzyć oddział realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego w ciągu 5-ciu godzin, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci.  
  W przypadku, gdy jest niewiele dzieci na pobyt 5-cio godzinny, mogą one być włączone  
  w oddział pobytu całodziennego. 

 

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. 

 

 

 • 6

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.  

 

 1. Wybrane programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.  

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

 

3a.  Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin   dziennie.10)  

 

 1. Na wniosek rodziców (opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego . Organizację  zajęć  dodatkowych, z uwzględnieniem  w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki. 

 

4a. uchylony 

 

 1. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami  rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci zdrowych. 

 

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

 

 

 • 7

 

 1.  Przedszkole nr 9  jest przedszkolem wielooddziałowym. 

 

 1. W przedszkolu funkcjonuje 4 oddziały całodziennego pobytu dzieci. W przypadku zapotrzebowania środowiska lokalnego na usługi przedszkola istnieje  możliwość   utworzenia   dodatkowego  oddziału  za  zgodą  organu prowadzącego. 

 

 1. Przedszkole dysponuje 100 miejscami dla dzieci według orzeczenia organizacyjnego.  
  Liczba miejsc może uleć zmianie w przypadku adaptacji dodatkowej sali na potrzeby oddziału lub w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami 

 

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

 

 1. 4 sale zajęć wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne, wraz  
  z pomieszczeniem pomocniczym i łazienką dla dzieci, 
 1. salę rytmiczną, 
 1. uchylony  
 1. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze tj: łazienki, szatnie, pokój nauczycielski, zaplecze gospodarcze (kuchnie, zmywalnie, magazyny), 
 1. ogród przedszkolny o powierzchni 4170?????????????? m² z odpowiednim wyposażeniem  i właściwie utrzymanym pod względem roślinności. 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi  
  w budżecie placówki na dany rok budżetowy. 

 

 

 • 8

 

 1. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym  na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną, zaopiniowanym przez zakładowe organizacje związkowe i przekazywanym najpóźniej do 21 kwietnia danego roku szkolnego do organu prowadzącego.”.  

 

1a. Projekt organizacyjny jest zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole  
      po uzyskaniu pozytywnej opinii organu nadzorującego. 

 

 1. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności: 

 

 1. czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów, 
 1. liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych, 
 1. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, 
 1. przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli, 
 1. organizację dodatkowych zajęć dla dzieci – ilość i sposób finansowania.  
 1. tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone.  

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną   w lipcu lub sierpniu każdego roku. 

 

 1. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do wypoczynku. 

 

 

 • 9

 

 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, możliwości przedszkola oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych). 

 

1a.uchylony  

 

 1. W Przedszkolu nr 9 obowiązuje następujący Ramowy rozkład dnia: 

 

 1. Ranek 

Zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna i wyrównawcza  
z dziećmi,  zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania, śniadanie. 

 1. Przedpołudnie 

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, czynności samoobsługowe przygotowujące do zabaw w ogrodzie, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery; zabawy swobodne w sali  w przypadku złych warunków atmosferycznych, zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do posiłku, II śniadanie. 

 

 1. Popołudnie: 

     Odpoczynek w formie leżakowania dla dzieci młodszych; dzieci starsze ćwiczenia relaksacyjne,  zabawa swobodna, zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu  
w ogrodzie lub sali przedszkolnej, praca indywidualna z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych; zabiegi higieniczne oraz przygotowanie do obiadu;  zabawy i gry w ogrodzie , zabawy kierowane przez nauczyciela,  praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne dzieci. 

 

 1. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając specyfikę oddziału oraz potrzeby  
  i zainteresowania dzieci. 

 

 1. Nauczycielki oddziałów pięciogodzinnych, w których realizowane są podstawy programowe dostosowują ustalony, ramowy rozkład dnia do specyfiki pracy tych oddziałów. 

 

 • 10

 

 1. Przedszkole   funkcjonuje   przez  cały  rok  szkolny,  z   wyjątkiem  wakacyjnej   przerwy (w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. 

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora przedszkola, na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia: 

 

 1. oczekiwania rodziców zgodnie z ich deklaracjami, 

  

 1. bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstaw programowych,  

 

2a)przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  
w czasie nie krótszym niż 5 godzin, realizowane  w godzinach od 8.00 do 13.00. 

 

 1. w przybliżeniu czas pracy przedszkola może trwać od 600 do 1700. 

 

 1. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Harmonogram  pracy   poszczególnych  oddziałów ustala dyrektor placówki. 

 

3a. Zawieszenie zajęć 

 

 1. W szczególnych sytuacjach, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zajęcia  
  w przedszkolu mogą być realizowane w formie zdalnej lub hybrydowej. 
 1. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu Dyrektor (za zgodą organu prowadzącego przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. 
 1. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  
  na odległość dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki,  
  w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 

 

 1. ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu, umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,  
 1. ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,  
 1. ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,  
 1. przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane,  
 1. koordynuje współpracę nauczycieli z  rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne  
  i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w przypadku wystąpienia takich sytuacji. 
 1. Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowanie jego pracowników w okresie zawieszenia, są one odrębnymi dokumentami. 
 1. W tym czasie nauczyciele: 
 1. uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między nimi a rodzicami,  
 1. uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych do realizacji zajęć,  
 1. uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,  
 1. inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikują ten zestaw, 
 1. realizują konsultacje z rodzicami,  
 1. przekazują rodzicom ustalone przez dyrektora informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli  
  są organizowane 
 1. W tym czasie inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola: 
 1. udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań,  
 1. dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki  
  w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 1. W okresie zawieszenia zajęć przedszkola czynności jego organów (Rady pedagogicznej, Rady rodziców) są podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób czynności jest utrwalana w formie protokołu (z zebrania rady), notatki (w innych przypadkach). 15) 

 

 1. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

 

 1. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów. 

 

 1. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych. 

 

 1. Zarówno w sytuacji wymienionej w ustępie 5 i 6, liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka, za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi przepisami 

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego  
  w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.  

 

 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie. 

 

 1. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie  
  u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci. 

 

 1. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się: 

 

 1. w oddziałach całodziennych 3 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, 
 1. w oddziałach realizujących podstawy programowe w ciągu 5 godzin przewiduje się  
  2 posiłki (I i II śniadanie). 

 

 1.  Zasady wnoszenia opłat: 

 

 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie (dalej zwane „należnościami”) w Przedszkolu stanowią nieopodatkowane należności budżetowe  
  o charakterze publicznoprawnym. 

 

 1. Informacja o płatnościach należności bieżących, zaległych oraz o naliczonych odsetkach  
  z tytułu zwłoki w ich zapłacie podawana jest comiesięcznie rodzicom lub prawnym opiekunom naliczanym w systemie iPrzedszkole do 5 dnia każdego miesiąca 

 

 1. Termin płatności należności ustala się na 20 dzień każdego miesiąca, przy czym  
  o zachowaniu terminu decyduje data zaksięgowania środków na wskazanym  
  do dokonywania płatności rachunku bankowym  Przedszkola. 

 

 1. Pracownik Przedszkola wyznaczony przez  Dyrektora prowadzi ewidencję należności na bieżąco, na podstawie wyciągów bankowych. 

 

 1. Należności stają się wymagalne w dniu następnym po upływie terminu ich płatności, chyba że dzień ten wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,  to wówczas termin ten ulega przesunięciu na następny dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub sobotą. 

 

 1. W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane są odsetki za zwłokę jak dla należności podatkowych. Odsetki oblicza się za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty, przy czym skierowanie dochodzenia należności na drogę postępowania egzekucyjnego  nie zwalnia z obowiązku naliczania odsetek. 

 

 1. W Przedszkolu prowadzi się na bieżąco działania prewencyjne w celu zapobiegania powstawaniu opóźnień w płatności należności, w szczególności poprzez stały bezpośredni kontakt z zobowiązanymi do ich uiszczania oraz niezwłocznie podejmowane działania informacyjnych w sytuacjach powstania opóźnień.  

 

 1. W przypadku nieskuteczności działań, o których mowa w ust. 7  Dyrektor Przedszkola na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania podejmuje działania  zmierzające do egzekucji należności. 

 

 1. Rodzice opłacają dodatkowo koszty imprez i wycieczek. 

 

 • 11

 

Pracownicy przedszkola 

 

 1. Pracownikami przedszkola są: 

 

 1. dyrektor, 
 1. nauczyciele, 
 1. pracownicy samorządowi: 
 1. na stanowiskach urzędniczych 
 1. na stanowiskach pomocniczych i obsługi  

 

 1. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole  
  w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki. 

 

 1. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

 

 1. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie planowej wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola. Urlop może być też udzielony w innym terminie.  

 

 1. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu, mają prawo do korzystania z posiłków spożywanych wyłącznie na miejscu. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za te posiłki regulują uchwały Rady Miasta Poznania.  

 

 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami  do  poddawania  się  regularnie  okresowym badaniom lekarskim   i szkoleniom BHP. 

 

 1. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. 

 

 1. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki. 

 

 1. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne. 

 

 1.  Nauczyciele  

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem  pedagogicznym  
  i merytorycznym do pracy z dziećmi  w  wieku przedszkolnym. 
 1. Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie,  pracy  wychowawczej,  dydaktycznej i  opiekuńczej wśród wychowanków; szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa § 15 ust. 4 niniejszego statutu,   
 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  
  ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych  
  i naukowych, 
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej  
  i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny, 
 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli specjalistów: logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego  i  nauczyciela   gimnastyki    korekcyjnej.   

 

5a) Do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy w szczególności: 

 1. prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń korekcyjnych, 
 1. prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjnych, 
 1. współpraca z nauczycielami, 
 1. współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc, 

      5b) Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:  

 1. prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci, 
 1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka, 
 1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb, 
 1. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 
 1. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym  
  i poza przedszkolnym, 
 1. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
 1. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

      5c) Do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy   
             psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności: 

 1. współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w: 
 • rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków, 
 • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; 
 1. współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem, 
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych, 
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci; 
 1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom  
  i nauczycielom; 
 1. współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu; 
 1. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego. 

      5d) Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka, 
 1. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców  
  w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń, 
 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

      5e) Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
 1. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci, 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

 1. Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi  w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów i przedstawiony Ministrowi Edukacji Narodowej; 
 1. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu są członkami rady pedagogicznej; 

 

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych    korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami ).3) 

 

 1. Pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych: 

 

 1. pracownikami na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu są:   

główny księgowy, specjalista ds. płac, samodzielny referent ds. żywienia, referent ds. administracyjnych;  

 

 1. do obowiązków głównego księgowego należy: 

 

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,                                                                                                            
 1. prowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentów obrotu środkami  

pieniężnymi, rzeczowymi    i składnikami majątkowymi, 

 1. opracowanie planów finansowych przy współudziale dyrektora placówki, 
 1. sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych, 
 1. realizacja operacji bankowych, 
 1. księgowanie analityczne i syntetyczne 

 

 1. do obowiązków samodzielnego referenta ds. żywienia należy: 

 

 1. zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki nietrwałe  i sprzęt, 
 1. nadzorowanie sporządzania posiłków, wydzielania racji pokarmowych dla   
  dzieci i personelu, 
 1. sporządzanie (z kucharzem  i dyrektorem) jadłospisów, 
 1. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej oraz  raportów żywieniowych   
  i  ich  analiza  zgodnie  z obowiązującymi przepisami, 
 1. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu  w placówce, 
 1. prowadzenie prac inwentaryzacyjnych, 
 1. g)  uczestnictwo w zebraniach ogólnych rodziców, naradach z personelem administracyjno – obsługowymi w razie konieczności w posiedzeniach  organów przedszkola.

 

 1. do obowiązków specjalisty ds. płac należy: 

 

 1. prowadzenie rachunkowości płacowej, 
 1. naliczanie poborów i innych wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac, 
 1. dokonywanie operacji bankowych i ZUS związanych z płacami, 
 1. prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami, 
 1. sporządzanie bilansów, planów finansowych i sprawozdań odnoszących się do  wynagrodzeń i ich pochodnych. 

 

 1. do obowiązków referenta ds. administracyjnych należy 

 

 1. przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek, 
 1. prowadzenie ewidencji wpływów i wyjść dokumentów i przesyłek, 
 1. sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie, 
 1. wysyłanie pism, korespondencji i przesyłek, 
 1. przyjmowanie i nadawanie telefonów, telefonogramów, faksów itp., 
 1. obsługa poczty elektronicznej i kserokopiarki (na użytek kancelarii), 
 1. udzielanie informacji interesantom, załatwianie ich spraw w miarę  

     kompetencji lub  kierowanie ich do właściwych osób. 

 

 1. w miarę potrzeb organizacyjnych i możliwości finansowych przewiduje się, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, utworzenie innych stanowisk administracyjnych np.: referenta  ds. kadr i płac, dietetyka. 

 

 1. Pracownicy samorządowi na stanowiskach obsługowych:  

 

 1. ilość etatów dla pracowników obsługi ustala organ prowadzący placówkę zgodnie  
  z odrębnymi przepisami, 

 

 1. pracownikami obsługowymi w przedszkolu są: 

 

 1. kucharka- szef kuchni 
 1. pomoc kuchenna, 
 1. woźna oddziałowa, 
 1. pomoc nauczycielki, 
 1. konserwator-ogrodnik; 

 

 1. kucharka obowiązana jest: 

 

 1. przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,  
 1. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie, 
 1. prowadzić magazyn podręczny, 
 1. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych, 
 1. brać udział w ustalaniu jadłospisów; 

 

 1. pomoc kuchenna obowiązana jest: 

 

 1. pomagać kucharzowi w sporządzaniu posiłków, 
 1. zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt  i naczynia  kuchenne, 
 1. wykonywać inne polecenia kucharza wynikające z bieżących potrzeb pracy w kuchni; 

 

 1. woźna oddziałowa obowiązana jest: 

 

 1. spełniać   czynności    obsługowe   i   opiekuńcze   w    stosunku    do   

    wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne     

    wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia, 

 1. utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach, 
 1. w oddziałach zmywać naczynia i sprzęt po posiłkach, 
 1. dbać o estetykę sali i zabawki 
 1. pełnić dyżury w szatni; 

 

 

 1. pomoc nauczycielki obowiązana jest: 

 

 1. a)  pomagać nauczycielce w opiece nad dziećmi,
 2. b)  karmić dzieci w czasie posiłków,
 3. c)  dbać o estetykę sali i czystość zabawek,
 4. d)  przygotowywać leżaki i powleczenia,
 5. e)  pełnić dyżury w szatni,
 6. f)  w razie potrzeby załatwiać sprawy służbowe,

 

 1. konserwator-ogrodnik obowiązany jest: 

 

 1. wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we własnym zakresie, 
 1. dokonywać bieżących zakupów i dostarczać je do przedszkola  w  określonym czasie, 
 1. utrzymywać w czystości otoczenie przedszkola oraz zewnętrzną klatkę schodową, 
 1. zamiatać i odśnieżać przynależny do przedszkola odcinek ulic i chodnika, 
 1. utrzymywać w czystości ogród przedszkolny, podlewać i konserwować zieleń  
  w  ogrodzie, 
 1. w przypadku rozdzielenia etatu na dwóch pracowników szczegółowy zakres obowiązków ustali dyrektor placówki. 

 

 

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do: 

 

 1. wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki, 
 1. troszczenia się o mienie placówki, 
 1. nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym      
  i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych                
  i upoważnionych czynników społecznych, 
 1. przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na: 

 

 1. realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu  się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem, 
 1. codziennym podpisywaniu listy obecności, 
 1. usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 2 dni, 
 1. wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie, 
 1. zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie, 
 1. nie wynoszeniu potraw, żywności przeznaczonej do konsumpcji własnej, 
 1. czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola, 
 1. poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia  i wykonywania pracy. 

 

 1. Wszyscy   pracownicy   przedszkola   są   odpowiedzialni  za  bezpieczeństwo  

  i zdrowie dzieci. 

 

 1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika. 

 

 

 

 • 12

 

 1. W Przedszkolu nr 10 nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

 

 1. Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w przypadku:

 

 1. funkcjonowania co najmniej 6 oddziałów, 
 1. pracy co najmniej dwóch oddziałów dłużej niż 10 godzin 
 1. posiadania oddziałów zlokalizowanych w różnych miejscach. 

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora może zostać utworzone
  w  innych przypadkach niż określone w ust.2. 

 

 1. Stanowisko wicedyrektora opiniują członkowie rady pedagogicznej.

 

 

 • 13

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów). 

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają. 

 

 

 • 14

 

Przedszkole nr 10 nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi. 

 

 

 • 15

 

Zadania nauczyciela 

 

 1. Nauczyciel ma za zadanie w swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych  

i opiekuńczych kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie                      
i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka. 

 

 1. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalne i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 

 

 1. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki. 

 

 1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

 

 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności: 

 

 1. realizacja podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz realizacja programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola,2) 
 1. dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu 
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności          
  i zainteresowania, 
 1. indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków 
 1. wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie i stosowanie twórczych  
  i nowatorskich metod nauczania i wychowania, wzmacniających aktywność dziecka  
  i pobudzających jego zainteresowania  
 1. współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie, 
 1. opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących  
  w placówce, 

 

 1. ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:  

 

 1. udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych, 
 1. udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,  
 1. c)  czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką

     rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. 

 1. d)  planowanie własnego rozwoju zawodowego

 

 1. prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami: 

 

 1. dziennika zajęć, 
 1.  arkuszy obserwacji pedagogicznej, 
 1.  miesięcznych planów pracy z dziećmi, 
 1. zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczycielki stosują w pracy   zestawy własne, 
 1. dokumentacji współpracy z rodzicami, 
 1. dokumentacji własnego rozwoju zawodowego, 
 1. dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia  
  są prowadzone),wraz z dokumentacją badań dziecka objętego pomocą  
  psychologiczno – pedagogiczną. 

 

 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji a także prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,  
  a następnie przekazanie tej informacji Rodzicom w formie pisemnej do 30 kwietnia danego roku,2) 4) 

 

 1. odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych, 

 

 1. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy  z dzieckiem. 

 

 1. współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze poprzez: 

 

 1. systematyczne  informowanie  rodziców  o zadaniach wychowawczych      
  i  kształcących realizowanych  w przedszkolu; zapoznawanie  rodziców    z  podstawą  programową  wychowania przedszkolnego i włączanie ich do  kształtowania   
  u  dziecka  określonych  tam  wiadomości i umiejętności; 
 1. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 
 1. zachęcanie   rodziców   do współdecydowania  w  sprawach  przedszkola, wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci. 

 

 1. udzielanie konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych  
  i opiekuńczych.  Szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla rodziców wychowanków jest ustalany w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli i rodziców. Konsultacje indywidualne wymagają wcześniejszego zadeklarowania nauczycielowi zamiaru obecności.  

 

 1. Zasady współpracy z rodzicami: 

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego  oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju oraz podnoszenie jakości pracy placówki. 

 

 1. Stałe formy współpracy z rodzicami organizowane są zgodnie z  § 3 ust. 23 niniejszego statutu 

 

 1. Rodzice mają prawo do: 

 

 1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym, 
 1. znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są na bieżąco poprzez maile grupowe prowadzone przez nauczycielki  
  i informacje na tablicach ogłoszeń, 15) 
 1. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania  
  i rozwoju poprzez: 
 • uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych  dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak  i niewłaściwych, 
 • obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki, 
 • zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka oraz diagnozy przedszkolnej, 
 • udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych, 
 1. d) uzyskiwania do 30 kwietnia danego roku informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je  w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,4)
 1. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 
 1. zorganizowanej pomocy specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej logopedycznej  i innej), 15) 
 1. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków   z obserwacji  pracy przedszkola2) 

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

 

 1. przestrzeganie zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w  niniejszym Statucie, 
 1. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 
 1. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo  
 1. terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, 
 1. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, 
 1. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych lub innych mogących przenosić się na pozostałe dzieci, 
 1. przyprowadzanie do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego, 
 1. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 
 1. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, 
 1. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 
 1. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka. 

 

 1. uchylony  

 

 • 16

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,  
  w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

 1. W  szczególnie   uzasadnionych   przypadkach   dyrektor   przedszkola  może przyjąć  
  do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci starsze niż siedmioletnie posiadające odroczenie  
  od obowiązku szkolnego. 

 

 1. Dzieci  6-letnie są  zobowiązane  odbyć  roczne   przygotowanie  przedszkolne  
  w  przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym w   szkole  podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 10) 

 

 1. Rodzice,  (opiekunowie) dziecka  są  zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia  dziecka 
  i zapewnić jego regularne uczęszczanie. 5) 9) 

 

 1. Dziecko,   które   posiada   orzeczenie   o   potrzebie   kształcenia    specjalnego                       

     i uczęszcza   do przedszkola, może w nim przebywać powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż  
do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym  kończy 9 lat. 2) 9) 

 

Zasady rekrutacji 

 1. Termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny ustala organ prowadzący. 

 

 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 

   

9-17. uchylony 

 

Prawa i obowiązki dziecka 

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do: 

 

 1. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach, 
 1. opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie, 
 1. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu, 
 1. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb, 
 1. wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi, 
 1. możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw, 
 1. nagradzania wysiłku i osiągnięć, 
 1. badania i eksperymentowania, 

9)  doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego 

      względami bezpieczeństwa), 

10) różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom  

      twórczym otoczenia,  

11) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki  

       pogodowe, 

12) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej 

       specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją  

       zorganizować, 

13) formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania 

      trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą 

       odpowiedź), 

14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela, 

15) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, 

16) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, 

17) nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia 

      społecznego. 

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

 

 1. poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych, 
 1. poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych, 
 1. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę  

      i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką, 

 1. włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie, 
 1. stosowania zasady „nie rób drugiemu co tobie nie miłe”, 
 1. uchylony8) 

 

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do  skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku: 

 

 1.  zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu  
  i zdrowiu innych i odmowy ze strony rodziców (opiekunów) współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  
  i zdrowotna; 
 1. nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców (opiekunów) z dyrektorem placówki lub nauczycielką. 
 1. uchylony 11) 
 1. braku odpłatności za przedszkole w uzgodnieniu z Miastem Poznań 
 1. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 

 

 1. W   przypadku   zgłoszenia  przez   rodziców,  na piśmie,   prośby o skreślenie   

       dziecka  z  listy  wychowanków,  decyzję  o  skreśleniu  podejmuje   dyrektor   

       przedszkola; skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca. 

 

 • 17

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola. 

 

 1. Zmiany w Statucie wprowadzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2022/23   
  z dnia 18.10.2022 r. i obowiązują z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                         

                                                            ……………………………………………………… 

                                                                                         Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  4/2022/23 

RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 9 W POZNANIU 

 z dnia 18 października 2022 r. 

 
w sprawie: projektu zmian w Statucie Przedszkola Nr 9 w Poznaniu 

 

Na podstawie : Art. 72 ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  
                          (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)  ) uchwala się co następuje: 

 

 

 • 1

W Statucie Przedszkola Nr 9 w Poznaniu proponuje się wprowadzić się następujące zmiany:  

 

w § 1:  

 1. dodaje się ust. 9. w następującym brzmieniu: 

    „9. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 9 im. Zbyszka i Jagienki w Poznaniu 
 1. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 9 im. Zbyszka i Jagienki 
  w Poznaniu 
 1. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola, 
 1. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.” 

 

w § 2: 

 1. ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

    „1a. Przedszkole   realizuje    cele   i   zadania   określone  w  ustawie Prawo Oświatowe oraz  
      w aktach wykonawczych do ustawy.” 

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom udzielają nauczyciele, oraz specjaliści,  
  w szczególności psycholog, pedagog, pedagog specjalny i logopeda. 
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:  
 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
 1. porad i konsultacji, 
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia. 
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom  
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.” 
 1. w ust. 17 pkt.2) i 3) otrzymują brzmienie: 

  „ 2) upoważnioną przez nich na piśmie osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo; 

     3) osoby wymienione w punktach 1) i 2) nie mogą być w stanie wskazującym na użycie    
         alkoholu lub innych środków odurzających.” 

 

w § 3: 

 1. w ust. 3 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli” 

 1. ust. 5. otrzymuje brzmienie: 

„5. W   skład   rady   pedagogicznej   wchodzą: Dyrektor i wszyscy   pracownicy pedagogiczni   
      zatrudnieni w przedszkolu.” 

 

 

w § 7: 

 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

      „ 3. Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci według orzeczenia organizacyjnego. Liczba  
             miejsc może uleć zmianie w przypadku adaptacji dodatkowej sali na potrzeby oddziału lub  
             w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami.” 

 

w § 10: 

 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3.  Przedszkole   czynne   jest   pięć  dni  w  tygodniu   od  poniedziałku  do piątku.  
        Harmonogram   pracy   poszczególnych  oddziałów   ustala  dyrektor placówki.” 

 1. ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„ 3a. Zawieszenie zajęć 

 1. W szczególnych sytuacjach, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zajęcia  
  w przedszkolu mogą być realizowane w formie zdalnej lub hybrydowej. 
 1. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu Dyrektor (za zgodą organu prowadzącego przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.  
 1. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 
 1. ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu, umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,  
 1. ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,  
 1. ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,  
 1. przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane,  
 1. koordynuje współpracę nauczycieli z  rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w przypadku wystąpienia takich sytuacji. 
 1. Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowanie jego pracowników w okresie zawieszenia, są one odrębnymi dokumentami. 
 1. W tym czasie nauczyciele:  
 1. uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między nimi a rodzicami,  
 1. uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych do realizacji zajęć,  
 1. uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,  
 1. inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikują ten zestaw, 
 1. realizują konsultacje z rodzicami,  
 1. przekazują rodzicom ustalone przez dyrektora informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania  

 

przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane 

 1. W tym czasie inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola: 
 1. udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań,  
 1. dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 1. W okresie zawieszenia zajęć przedszkola czynności jego organów (Rady pedagogii,cznej, Rady rodziców) są podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób czynności jest utrwalana w formie protokołu (z zebrania rady), notatki (w innych przypadkach).” 

 

 1. ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„ 7. Zarówno w sytuacji wymienionej w ustępie 5 i 6, liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie  
      może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka, za wyjątkiem sytuacji  
      określonych odrębnymi przepisami.” 

 

w § 11: 

 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„ 4. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie planowej wakacyjnej  
        przerwy w pracy przedszkola. Urlop może być też udzielony w innym terminie.”  

 1. ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„ 5. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu, mają prawo do korzystania z posiłków spożywanych  
        wyłącznie na miejscu.” 

 1. w ust. 10 pkt. 5) otrzymuje brzmienie: 

„ 5) Przedszkole zatrudnia nauczycieli specjalistów: logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego   
        i  nauczyciela   gimnastyki    korekcyjnej.”  

 1. w ust. 10 dodaje się punkty 5a do 5e w następującym brzmieniu: 

5a) do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy w szczególności: 

 1. prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń korekcyjnych, 
 1. prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjnych, 
 1. współpraca z nauczycielami, 
 1. współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc, 

 5b) do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:  

 1. prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci, 
 1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka, 
 1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb, 
 1. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 
 1. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym, 
 1. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
 1. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 5c) do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy  
        psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności: 

 1. współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w: 
 • rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków, 
 • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; 
 1. współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem, 
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych, 
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci; 
 1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom; 
 1. współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu; 
 1. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego. 

 5d) do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka, 
 1. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń, 
 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5e) do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
 1. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci, 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.” 

 

w § 15: 

 1. w ust. 4 dodaje się pkt. 8) w następującym brzmieniu: 

„ 8) udzielanie konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.   
       Szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla rodziców wychowanków jest ustalany  
       w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli i rodziców. Konsultacje       
       indywidualne wymagają wcześniejszego zadeklarowania nauczycielowi zamiaru obecności.” 

 1. w ust. 5 pkt. 3) ppkt.b) i f) otrzymują brzmienie: 

„ b) znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi zapoznawani  
       są na bieżąco poprzez maile grupowe prowadzone przez nauczycielki i informacje na tablicach  
       ogłoszeń,” 

 

 „ f) zorganizowanej pomocy specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej logopedycznej   
          i innej),” 

 1. w ust. 5 pkt. 4) ppkt.c) otrzymuje brzmienie:   

„ c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną  
       przez rodziców zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo.”  

 

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola Nr 9 w Poznaniu. 

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 18 października 2022 r. 

                                                              

 

 

 
                                          ……………………………………………………. 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

                                                                                    Przedszkola Nr 9 w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  6/2022/23 

RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 9 W POZNANIU 

 z dnia 18 października 2022 r. 

 
w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Nr 9 w Poznaniu 

 
Na podstawie: Art. 80 ust. 2 pkt 1) i w związku z  art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 

 

 • 1

Do Statutu Przedszkola Nr 9 w Poznaniu wprowadza się następujące zmiany:  

 

w § 1:  

 1. dodaje się ust. 9. w następującym brzmieniu: 

    „9. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 9 im. Zbyszka i Jagienki w Poznaniu 
 1. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 9 im. Zbyszka i Jagienki  
  w Poznaniu 
 1. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola, 
 1. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.” 

 

w § 2: 

 1. ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

    „1a. Przedszkole   realizuje    cele   i   zadania   określone  w  ustawie Prawo Oświatowe oraz  
      w aktach wykonawczych do ustawy.” 

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom udzielają nauczyciele, oraz specjaliści,  
  w szczególności psycholog, pedagog, pedagog specjalny i logopeda. 
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:  
 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
 1. porad i konsultacji, 
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia. 
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom  
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.” 
 1. w ust. 17 pkt.2) i 3) otrzymują brzmienie: 

  „ 2) upoważnioną przez nich na piśmie osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo; 

     3) osoby wymienione w punktach 1) i 2) nie mogą być w stanie wskazującym na użycie    
         alkoholu lub innych środków odurzających.” 

 

w § 3: 

 1. w ust. 3 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli” 

 1. ust. 5. otrzymuje brzmienie: 

„5. W   skład   rady   pedagogicznej   wchodzą: Dyrektor i wszyscy   pracownicy pedagogiczni   
      zatrudnieni w przedszkolu.” 

 

 

w § 7: 

 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

      „ 3. Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci według orzeczenia organizacyjnego. Liczba  
             miejsc może uleć zmianie w przypadku adaptacji dodatkowej sali na potrzeby oddziału lub  
             w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami.” 

 

w § 10: 

 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3.  Przedszkole   czynne   jest   pięć  dni  w  tygodniu   od  poniedziałku  do piątku.  
        Harmonogram   pracy   poszczególnych  oddziałów   ustala  dyrektor placówki.” 

 1. ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„ 3a. Zawieszenie zajęć 

 1. W szczególnych sytuacjach, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zajęcia  
  w przedszkolu mogą być realizowane w formie zdalnej lub hybrydowej. 
 1. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu Dyrektor (za zgodą organu prowadzącego przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.  
 1. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 
 1. ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu, umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,  
 1. ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,  
 1. ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,  
 1. przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane,  
 1. koordynuje współpracę nauczycieli z  rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w przypadku wystąpienia takich sytuacji. 
 1. Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowanie jego pracowników w okresie zawieszenia, są one odrębnymi dokumentami. 
 1. W tym czasie nauczyciele:  
 1. uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między nimi a rodzicami,  
 1. uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych do realizacji zajęć,  
 1. uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,  
 1. inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikują ten zestaw, 
 1. realizują konsultacje z rodzicami,  
 1. przekazują rodzicom ustalone przez dyrektora informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania  

 

przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane 

 1. W tym czasie inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola: 
 1. udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań,  
 1. dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 1. W okresie zawieszenia zajęć przedszkola czynności jego organów (Rady pedagogicznej, Rady rodziców) są podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób czynności jest utrwalana w formie protokołu (z zebrania rady), notatki (w innych przypadkach).” 

 

 1. ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„ 7. Zarówno w sytuacji wymienionej w ustępie 5 i 6, liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie  
      może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka, za wyjątkiem sytuacji  
      określonych odrębnymi przepisami.” 

 

w § 11: 

 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„ 4. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie planowej wakacyjnej  
        przerwy w pracy przedszkola. Urlop może być też udzielony w innym terminie.”  

 1. ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„ 5. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu, mają prawo do korzystania z posiłków spożywanych  
        wyłącznie na miejscu.” 

 1. w ust. 10 pkt. 5) otrzymuje brzmienie: 

„ 5) Przedszkole zatrudnia nauczycieli specjalistów: logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego   
        i  nauczyciela   gimnastyki    korekcyjnej.”  

 1. w ust. 10 dodaje się punkty 5a do 5e w następującym brzmieniu: 

5a) do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy w szczególności: 

 1. prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń korekcyjnych, 
 1. prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjnych, 
 1. współpraca z nauczycielami, 
 1. współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc, 

 5b) do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:  

 1. prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci, 
 1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka, 
 1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb, 
 1. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 
 1. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym, 
 1. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
 1. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 5c) do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy  
        psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności: 

 1. współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w: 
 • rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

 

 

 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków, 
 • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; 
 1. współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem, 
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych, 
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci; 
 1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom; 
 1. współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu; 
 1. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego. 

 5d) do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka, 
 1. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń, 
 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5e) do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
 1. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci, 
 1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.” 

 

w § 15: 

 1. w ust. 4 dodaje się pkt. 8) w następującym brzmieniu: 

„ 8) udzielanie konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.   
       Szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla rodziców wychowanków jest ustalany  
       w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli i rodziców. Konsultacje       
       indywidualne wymagają wcześniejszego zadeklarowania nauczycielowi zamiaru obecności.” 

 1. w ust. 5 pkt. 3) ppkt.b) i f) otrzymują brzmienie: 

„ b) znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi zapoznawani  
       są na bieżąco poprzez maile grupowe prowadzone przez nauczycielki i informacje na tablicach  
       ogłoszeń,” 

 

 

 

 

 „f) zorganizowanej pomocy specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej logopedycznej   
        i innej),” 

 1. w ust. 5 pkt. 4) ppkt.c) otrzymuje brzmienie:   

„ c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną  
       przez rodziców zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo.”  

 

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola Nr 9 w Poznaniu. 

 

 • 3

Zobowiązuje się Dyrektora Przedszkola Nr 9 do opracowania ujednoliconego tekstu statutu  
i podania jego treści do publicznej wiadomości. 

 

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 18 października 2022 r. 

 

 

                                                              

 

 
                                          ……………………………………………………. 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

                                                                                    Przedszkola Nr 9 w Poznaniu 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content