014959
krasnal-2

Statut

wiewiorka

Statut Przedszkola Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki w Poznaniu

 

 

Statut 

Przedszkola Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki

 

Statut opracowany na podstawie

Art.102 , ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2019r., poz. 1148)

 

Test ujednolicony po zmianach zatwierdzonych Uchwałą Nr 5/2019/2020

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 9
z dnia 11 września 2019r.

 

 • 1
 1. Przedszkole Nr 9, zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest Przedszkolem

    publicznym samorządowym.

 

 1. Siedzibą Przedszkola Nr 9 jest budynek wolnostojący na os. Jagiellońskim 9 w Poznaniu.      

    Budynek przedszkola został wybudowany w 1973 roku i stanowi własność miejską.

 

 1. Organem prowadzącym Przedszkole Nr 9 jest Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841

    Poznań

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

5.Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach
    w pełnym brzmieniu to:

 

PRZEDSZKOLE NR 9

 1. Zbyszka i Jagienki

61-226 Poznań, os. Jagiellońskie 9

tel/fax 61-877-05-58

                                             NIP 782-25-17-460  Regon 301613681

 

 1. Przedszkole, jako jednostka budżetowa Miasta Poznania, działa w ramach jednego

    podatnika, jakim jest Miasto Poznań, które jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i

    usług.

 

 1. Umowy w zakresie usług w imieniu Miasta Poznania, zawierać będzie dyrektor przedszkola.
 1. Umowy i faktury Vat , które dokumentują zakup, sprzedaż towarów i usług dokonywanych

    przez jednostkę opatrzone będą pieczęcią w pełnym brzmieniu:

 

MIASTO POZNAŃ

PRZEDSZKOLE NR 9

im, Zbyszka i Jagienki

61-226 Poznań os. Jagiellońskie 9

tel./fax 61 877-05-58

REGON 631257822 NIP 209-00-01-440

 

 • 2

Cele i zadania przedszkola

 

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

1a. Przedszkole  realizuje  cele   i   zadania   określone  w  ustawie o systemie   oświaty oraz  w aktach wykonawczych do ustawy.

 • Cele przedszkola:
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach
  i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków  sprzyjających  wspólnej  i  zgodnej  zabawie  oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
  i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 11. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

2)  Zadania przedszkola:

 

 1. zapewnienie opieki,    wychowania   i   uczenia   się   w   atmosferze

akceptacji  i  bezpieczeństwa;

 1. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;
 2. organizowanie   pracy   z    dziećmi    zgodnie    z    zasadami      

higieny  pracy, nauki  i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii  rozwojowej dzieci;

 1. dostosowanie treści,  metod i form pracy dydaktycznej, 

      wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka;

 1. udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej;
 2. podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb
  i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego, w zakresie  dopuszczonym możliwościami techniczno–lokalowymi  i organizacyjnymi przedszkola;
 3. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

           i religijnej;

 1. pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej

      i materialnej;

 1. informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;
 2. uzgadnianie wspólnie   z  rodzicami   kierunków  i   zakresu   zadań  

realizowanych przez przedszkole.

 

 1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem poprzez:
 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 • organizowanie  zajęć specjalistycznych:  logopedycznych dla dzieci
  z zaburzeniami mowy oraz innych zajęć terapeutycznych, które prowadzą   nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu   zgody i środków finansowych od organu prowadzącego;
 • organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • wskazywanie dla   dzieci   właściwych   Poradni   Psychologiczno –

     – Pedagogicznych  po  konsultacji  i  za  zgodą  ich rodziców lub opiekunów;

 • pracę zgodnie z zaleceniami Poradni i specjalistów;
 • organizowanie we współpracy ze specjalistami poradni konsultacji, warsztatów i  porad dla rodziców i nauczycieli.

2a. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości  psychofizycznych. Szczegółowe zasady reguluje procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej,  środków  dydaktycznych 
  i sprzętu  umożliwiającego  realizację wskazań zawartych w opinii 
  o  potrzebie wczesnego wspomagania.
 1. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i  uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola, wskaże placówki,  które w  porozumieniu z organem  prowadzącym, organizują zespoły    wczesnego   wspomagania   rozwoju  dziecka i różne formy współpracy z  jego  rodziną.
 1. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu               z organem prowadzącym.
 1. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

     przedszkolnego,  wydają  zespoły  orzekające  działające w publicznych  Poradniach  

     Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,

    etnicznej, religijnej i językowej przez:

 

 • prowadzenie zajęć w języku polskim,
 • wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
 • nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają  pisemnie takie   życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 1. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod

    i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej  i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i    

     możliwości rozwojowe dziecka,  w szczególności:

 

 • stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
 • wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,
 • organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem

          różnorodnych,  w  miarę  możliwości  nowatorskich, form i metod pracy,

 • stawianie zadań  dostosowanych  do  rzeczywistych potrzeb, możliwości  i  zainteresowań  dzieci,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez

dzieci  różnorodnych  kontaktów  społecznych  oraz  wyrażania własnych emocji,  myśli i  wiedzy  w  różnorodnej  twórczości  własnej – werbalnej, plastycznej,  ruchowej, muzycznej,

 • ukazanie dzieciom   piękna   języka  ojczystego  oraz  bogactwa   kultury i  tradycji  narodowej  i regionalnej,
 • upowszechnianie wiedzy  ekologicznej  wśród dzieci oraz  kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
 • upowszechnienie wiedzy   o  ruchu  drogowym   wśród  dzieci  oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad  poruszania się  po drodze,
 • organizowanie nauki  religii,  na indywidualne  życzenie rodziców, zgodnie  z  obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
 • pomoc w  rozpoznawaniu  możliwości  rozwojowych  dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,
 • informowanie na bieżąco o postępach i zrachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,
 • upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z  wydanych    

      na   jej   podstawie   aktów   wykonawczych,   poprzez   organizowanie  przez  

      nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w   oparciu o podstawy  

      programowe  wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody  i  formy  pracy 

      z  dzieckiem  zaczerpnięte  z różnorodnych  koncepcji  pedagogicznych.

 1. Przedszkole może    prowadzić   innowację    pedagogiczną,    polegającą   na nowatorskich  

       rozwiązaniach  programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu

       poprawę jakości pracy przedszkola.

 

 1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
 • opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola,
 • rozkład dnia  w   przedszkolu  uwzględnia  równomierne   rozłożenie  zajęć w  ciągu całego dnia  i  ich  różnorodność,  w  tym  pobyt w  ogrodzie przedszkolnym,
 • dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
 • zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
 • sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
 1. w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC; przypadku niższej temperatury, dyrektor  przedszkola  zawiesza  zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
 2. dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi  – 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
 3. stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.
 • dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami (opiekunami)   dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,
 • wobec wychowanków  na  terenie  placówki  nie  są  stosowane żadne zabiegi medyczne oraz  nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
 • w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki
 •  
 1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
 • w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
 • osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i  rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
 • każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
 • z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
 • każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
 • w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania  z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
 • każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,
 • przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
 • jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,

10) teren  zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.

 

 1. Jeżeli przerwa w  działalności  przedszkola  trwa  co najmniej dwa tygodnie, dyrektor  

       dokonuje   kontroli  całego  obiektu  i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. 

        Z przeprowadzonej kontroli sporządza  się protokół.

 

15.W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu 
      nauczycielka zobowiązana jest :

 

 • udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
 • powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka,
 • niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
 • o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
 • dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała

       lub  doraźna  pomoc  materialna,  może  być taka pomoc udzielona w  następujący   

       sposób:

 • dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji     lub    pomocy    w   załatwieniu     sprawy,
 • jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica lub opiekuna dziecka, rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.
 1. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:
 • rodziców lub opiekunów prawnych,
 • upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo, to znaczy przez osobę, która może przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka,

2a)uchylony

 • osoby wymienione w punktach 1 – 2 muszą być trzeźwe, dzieci oddawane

     są do rąk nauczycielki lub pracownika dyżurującego w szatni,

      3a) w przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu na czas przekraczający 

           godziny pracy przedszkola i po próbie telefonicznego nieskutecznego 
          skontaktowania się z rodzicami (opiekunami), nauczyciel po uzgodnieniu
           z dyrektorem będzie zmuszony do wezwania policji, która przewiezie   
           dziecko do Pogotowia Opiekuńczego.

 

 • 3

 

Organy przedszkola

 

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor przedszkola
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 1. Na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców na terenie placówki

     może zostać utworzona Rada Przedszkola.

 

 1. Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej obejmującej kontrolę zarządczą oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

2a)dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

 • nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,
 • przedstawianie wyników  i   wniosków  z  nadzoru   radzie  pedagogicznej

i radzie rodziców,

 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 • współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców,
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,
 • zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i  opiekuńczych,

8a)wykonywanie    zadań   związanych   z   zapewnieniem   bezpieczeństwa                              dzieciom   i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę

 • realizacja zadań    zgodnie   z   uchwałami    rady   pedagogicznej   oraz

     z zarządzeniami  organów nadzorujących przedszkole,

 • wstrzymanie realizacji  uchwał  rady  pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z  prawem   oświatowym.   Sposób  postępowania  w  sprawie  wstrzymania  uchwał rady pedagogicznej określa art.41ust.3 ustawy o systemie oświaty,
 • przedstawienie do  zaopiniowania  projektu   planu  finansowego  radzie

      pedagogicznej i radzie rodziców,

 • dysponowanie środkami  określonymi  w  planie  finansowym przedszkola  i ponoszenie   odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną   finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 • przyznawanie nagród  i  wymierzanie  kar  porządkowych  pracownikom placówki,
 • występowanie z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  rady pedagogicznej, w  sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • współdziałanie ze   szkołami   wyższymi   oraz   z   zakładami  kształcenia nauczycieli  w  organizacji praktyk pedagogicznych,
 • dopuszczanie do użytku w przedszkolu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
 1. Rada pedagogiczna   jest   organem   kolegialnym   przedszkola   w   zakresie realizacji    

     jego   statutowych   zadań   dotyczących   kształcenia,   wychowania  i  opieki.

 

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 1. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez radę i normujący w szczególności:
 • sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,
 • wewnętrzną organizację rady pedagogicznej,
 • kompetencje przewodniczącego,
 • zasady uczestnictwa w pracach rady pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 • uchwalanie i nowelizowanie statutu i regulaminów działalności przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
 • organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup oraz harmonogram zajęć dodatkowych,
 • projekt planu finansowego placówki,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac

i   zajęć    realizowanych    w     ramach    wynagrodzenia   zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych   zajęć    dydaktycznych,  wychowawczych

     i opiekuńczych,

 • pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • podjęcie w  przedszkolu   działalności  przez stowarzyszenia  i  organizacje

     w celu wspierania działalności statutowej,

 • programy wychowania przedszkolnego, przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora przedszkola.
 1. Rada pedagogiczna spośród swoich członków wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
 1. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole
  z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.
 1. Uchwały rady pedagogicznej  są  podejmowane zwykłą większością głosów  poprzez    

      głosowanie  tajne  (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste)  lub jawne (pozostałe   

      sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani   do  nie  ujawniania  spraw  poruszanych  na

      posiedzeniach  rady  pedagogicznej,  które   mogą  naruszyć   dobro osobiste

      wychowanków lub ich rodziców,  a  także nauczycieli i innych pracowników

      przedszkola.

 

14.Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do  
         przedszkola.

 

15.Zasady tworzenia rady rodziców określa art.53 ust.2 ustawy o systemie   
         oświaty.

 

 1. Rada rodziców działa  w  oparciu  o  regulamin  swojej działalności, który nie może być 

      sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.

 

 1. W posiedzeniach rady  rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor 

      przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

 

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić

      fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodziców  i  innych  źródeł. Zasady  wydatkowania  

      funduszy   rady   rodziców   określa   jej   regulamin w części dotyczącej gospodarki    

      finansowej.

 

 1. Zadaniem rady rodziców jest:
 • wspieranie statutowej działalności przedszkola,
 • uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.
 1. Rada rodziców ma prawo:
 • występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego  i  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
 • opiniowania projektu planu finansowego,
 • uchylony,
 • przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny pracy nauczyciela, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie,
 • występować o ocenę pracy nauczyciela,
 • wybierać spośród swoich członków dwóch przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki
 •  

21.Współdziałanie między organami przedszkola realizowane jest poprzez wspólne spotkania rady rodziców, rady pedagogicznej i dyrektora, które organizuje się w sprawach:

 

 • organizacji imprez i wycieczek,
 • wniosków zgłaszanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola a dotyczących różnych zagadnień z życia przedszkola.
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają   ze   sobą  w  sprawach   wychowania i  kształcenia   

     dzieci uwzględniając prawo rodziców do:

 

 • znajomości zadań wynikających z realizowanych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, programu wychowania, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
 • uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.

23.Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

 

 • walne zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 1 razy na rok,
 • zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,
 • spotkania oddziałowe z nauczycielkami poszczególnych grup,
 • dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,
 • uchylony
 • spotkania indywidualne z nauczycielkami i dyrektorem według potrzeb
 • opracowanie na koniec roku szkolnego pisemnej informacji dla rodziców odnośnie rozwoju ich dziecka i jego charakterystyki,
 • wspólne imprezy dla dzieci i ich rodzin,
 • redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców, na których przedstawiane są zadania realizowane z dziećmi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotyczące ogółu wychowanków i ich rodziców,
 • wystawy prac dziecięcych,
 • udostępnianie teczek  kart  pracy  i  prac  plastycznych  oraz  dokumentacji  z  obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
 • zapewnienie możliwości  indywidualnego    kontaktu z nauczycielem,
 •  
 1. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:
 • podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
 • rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,
 • sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.
 • 4

Organizacja pracy przedszkola

 

Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów  § 5 – 7.

 

 • 5

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez Miasto Poznań,
  którego  źródłem  dochodu mogą być:
 • wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 • wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące  

 w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,

 • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 • wpływy i opłaty od organizacji, podmiotów gospodarczych i osób
   fizycznych oraz na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych,
 • wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki budżetowej   
   określonej w statucie (w tym odpłatność za żywienie),
 • wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych – w ramach akcji szkolnych
   organizowanych przez placówki,
 • rozliczenie wydatków za media dokonywane pomiędzy szkołami w ramach placówki,
 • wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku.
 1. Przeznaczenie uzyskanych przez przedszkole dochodów:
 • cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę, jeżeli zostały określone,
 • remont lub odtworzenie mienia w przypadku otrzymania dochodu z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
 • sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów (np.: dochody z wynajmu sali gimnastycznej wiążą się z poniesieniem wydatków na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, środków czystości itp.),
 • dofinansowanie bieżącej działalności jednostek,
 • wydatki związane z bankową obsługą rachunku.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
  z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 1. W przedszkolu tworzy się maksymalnie 4 oddziały na pobyt całodzienny.
 1. Przedszkole może stworzyć oddział realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego w ciągu 5-ciu godzin, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku, gdy jest niewiele dzieci na pobyt
  5-cio godzinny, mogą one być włączone w oddział pobytu całodziennego.
 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 

 • 6
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 1. Wybrane programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin  dziennie.
 1. Na wniosek rodziców (opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego . Organizację  zajęć  dodatkowych, z uwzględnieniem  w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki.
 1. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację  podstawy    

           programowej wychowania przedszkolnego.

 

 1. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami

    rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podstawie opinii

    Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości   

    włączenia go do grupy dzieci zdrowych.

 

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 • 7
 1. Przedszkole Nr 9  jest przedszkolem wielooddziałowym.
 1. W przedszkolu    funkcjonują  4  oddziały  całodziennego  pobytu 

     W  przypadku zapotrzebowania środowiska lokalnego na usługi przedszkola

     istnieje  możliwość   utworzenia   dodatkowego  oddziału  za  zgodą  organu

     prowadzącego.

 1. Przedszkole dysponuje 100 miejscami dla dzieci według orzeczenia organizacyjnego. Liczba miejsc może uleć zmianie w przypadku adaptacji dodatkowej sali na potrzeby oddziału.
 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 • 4 sale zajęć wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne, wraz z pomieszczeniem pomocniczym i łazienką dla dzieci,
 • salę gimnastyczną,
 • uchylony
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze tj: łazienki, szatnie, pokój nauczycielski, zaplecze gospodarcze (kuchnie, zmywalnie, magazyny),
 • ogród przedszkolny o powierzchni 4170 m² z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym pod względem roślinności.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.
 • 8
 1. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola, na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe najpóźniej do 21 kwietnia poprzedniego roku szkolnego. Projekt ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 1. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:
 • czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
 • przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli,
 • organizację dodatkowych zajęć dla dzieci – ilość i sposób finansowania,
 • tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, o ile takie

     zajęcia są w przedszkolu prowadzone.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego roku.
 1. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do wypoczynku.
 • 9
 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem ram czasowych wynikających  z zaleceń podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

 

 

 1. W Przedszkolu Nr 9 obowiązuje następujący Ramowy rozkład dnia:
 • Ranek:

Zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi,  zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania, śniadanie.

 

 • Przedpołudnie:

Czynności samoobsługowe przygotowujące do zabaw w ogrodzie, gry          i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery; zabawy swobodne w sali  w przypadku złych warunków atmosferycznych,  zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do posiłku, II śniadanie.

 

 • Popołudnie:

     Odpoczynek w formie leżakowania dla dzieci młodszych; dzieci starsze ćwiczenia relaksacyjne, zabawa swobodna, zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu w ogrodzie lub sali przedszkolnej, praca indywidualna z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych; zabiegi higieniczne oraz przygotowanie do obiadu;  zabawy i gry w ogrodzie , zabawy kierowane przez nauczyciela,  praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne dzieci.

 

 1. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy  rozkład   dnia   z   uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej,  specyfiki   oddziału   oraz  potrzeb  i zainteresowań dzieci.
 1. Nauczycielki oddziałów pięciogodzinnych, w których realizowane są podstawy programowe dostosowują ustalony, ramowy rozkład dnia do specyfiki pracy tych oddziałów.

 

 

 

 • 10
 1. Przedszkole funkcjonuje   przez  cały  rok  szkolny,  z  wyjątkiem  wakacyjnej   przerwy (w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.
 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora przedszkola, na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:
 • oczekiwania rodziców zgodnie z ich deklaracjami,
 • bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstaw programowych,

     2a)przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania
           przedszkolnego   w  czasie  nie  krótszym  niż  5 godzin,  realizowane  w godzinach od

          8.00 do 13.00.

 

       3) w przybliżeniu czas pracy przedszkola może trwać od 630 do 1730.

 

 1. Przedszkole czynne   jest   pięć  dni  w  tygodniu   od  poniedziałku  do piątku,  przy  czym  dzieci nie powinny przebywać  w  przedszkolu  dłużej niż  9 godzin dziennie.   Harmonogram   pracy   poszczególnych  oddziałów   ustala  dyrektor placówki .
 1. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 1. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów.
 2. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.
 1. Zarówno w sytuacji wymienionej w punktach 5 i 6 liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka.
 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.
 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 1. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.
 1. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się:
 • w oddziałach całodziennych 3 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad,
 • w oddziałach realizujących podstawy programowe w ciągu 5 godzin przewiduje się 2 posiłki (I i II śniadanie).

 

 

 1. Zasady wnoszenia opłat:
 • Opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za świadczenia przekraczające bezpłatną realizację podstawy programowej oraz opłaty za żywienie.
 • Wysokość opłat oraz zasady przyznawania ulg za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych regulują Uchwały Rady Miasta Poznania, z którymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku 
 • uchylony
 • Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.
 • Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych;
 • Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu
  z organem prowadzącym. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych, których stosowanie kontroluje Sanepid zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • uchylony
 • Opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice (opiekunowie) regulują
  w przedszkolu dyżurnym z którego korzystało dziecko.
 • Rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać, w formie pisemnej,
  z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone. Wypowiedzenie może nastąpić również za porozumieniem stron.
 • Opłata za przedszkole wpłacana jest „z dołu” w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego następnego miesiąca na wskazane konta.
 • Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni, nie dokonają płatności do końca miesiąca,
  w którym należało uiścić opłatę za przedszkole, dyrektor powiadamia rodziców
  na piśmie o powstałej zaległości.
 • Jeżeli, po powtórnym zawiadomieniu, rodzice nie uregulują zaległości do końca miesiąca po miesiącu, w którym powstało zobowiązanie, dyrektor przedszkola przekazuje na piśmie informację o powstałej zaległości do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, który podejmie stosowne działania wobec rodziców, którzy zalegają z odpłatnością za usługi przedszkolne.
 • Rodzice opłacają   dodatkowo   koszty   imprez   i   wycieczek
 • W celu ewidencji obecności i rozliczenia rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 9 obowiązuje elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „iPrzedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe.
 • Zasady korzystania z czytnika kart oraz wnoszenie opłat za przedszkole reguluje Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 9 im. Zbyszka i Jagienki oraz niniejszy statut
 • 11

Pracownicy przedszkola

 

 1. Pracownikami przedszkola są:
 • dyrektor,
 • nauczyciele,
 • pracownicy samorządowi:
 1. na stanowiskach urzędniczych
 2. na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
 1. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
 1. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 1. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie planowej wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola. W wyjątkowych wypadkach urlop może być udzielony w innym terminie.
 2. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu, w wymiarze co najmniej ½ etatu, mają prawo do korzystania z posiłków spożywanych wyłącznie na miejscu. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za te posiłki regulują uchwały Rady Miasta Poznania.
 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do  poddawania  się  regularnie  okresowym badaniom lekarskim   i szkoleniom BHP.
 1. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 1. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
 1. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.
 1. Nauczyciele

 

 • W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i merytorycznym do pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym,
 • Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy  wychowawczej,  dydaktycznej  i  opiekuńczej  wśród  wychowanków; szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa § 15 ust. 4 niniejszego statutu,
 • Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny,
 • W przedszkolu może być  zatrudniony  nauczyciel  logopeda, psycholog  i  nauczyciel   gimnastyki    korekcyjnej lub inny specjalista  (jeśli  organ  prowadzący  zapewni środki finansowe) a do ich zadań i obowiązków należy:
 1. prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń korekcyjnych,
 2. prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjnych,
 3. współpraca z nauczycielami,
 4. współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc,
 5. prowadzenie zeszytów ćwiczeń dla rodziców, nauczycieli oraz dziennika zajęć.
 • Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów i przedstawiony Ministrowi Edukacji Narodowej,
 • Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami rady pedagogicznej,
 • Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami).

 

 

 1. Pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych:
 • pracownikami na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu są:

główna księgowa, starszy specjalista ds. płac;

 • do obowiązków głównej księgowego należy:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. prowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentów obrotu środkami

pieniężnymi, rzeczowymi i składnikami majątkowymi,

 1. opracowanie planów finansowych przy współudziale dyrektor placówki
 2. sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,
 3. realizacja operacji bankowych,
 4. księgowanie analityczne i syntetyczne.

3)  do obowiązków st. specjalisty ds. płac należy:

 

 1. prowadzenie rachunkowości płacowej,
 2. naliczanie poborów i innych wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,
 3. dokonywanie operacji bankowych i ZUS związanych z płacami,
 4. prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami,
 5. sporządzanie bilansów, planów finansowych i sprawozdań odnoszących się do wynagrodzeń i ich pochodnych.

      4) Pracownikami samorządowymi, na stanowiskach pomocniczych w 

           przedszkolu są: intendent i sekretarka:

 

5)  do obowiązków sekretarki należy:

 1. przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek,
 2. prowadzenie ewidencji wpływów i wyjść dokumentów i przesyłek,
 3. sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie,
 4. wysyłanie pism, korespondencji i przesyłek,
 5. przyjmowanie i nadawanie telefonów, telefonogramów, faksów itp.,
 6. obsługa poczty elektronicznej i kserokopiarki (na użytek kancelarii),
 7. udzielanie informacji interesantom, załatwianie ich spraw w miarę

     kompetencji lub  kierowanie ich do właściwych osób.

 

6) do obowiązków intendentki należy:

 

 1. a) zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki nietrwałe i sprzęt,
 2. b) nadzorowanie sporządzania posiłków, wydzielania racji pokarmowych 

                dla  dzieci i personelu,

 1. c) sporządzanie (z kucharzem  i dyrektorem) jadłospisów,
 2. d) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej oraz raportów  

      żywieniowych  i  ich  analiza  zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

 1. e) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu  w placówce,
 2. f) prowadzenie prac inwentaryzacyjnych,
 3. g) uczestnictwo w zebraniach ogólnych rodziców, naradach z personelem

     administracyjno – obsługowymi w razie konieczności w posiedzeniach 

     organów przedszkola.

 

 1. Pracownicy samorządowi na stanowiskach obsługowych:
 • ilość etatów dla pracowników obsługi ustala organ prowadzący placówkę zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • pracownikami obsługowymi w przedszkolu są:
 1. kucharka,
 2. pomoc kuchenna,
 3. starsza woźna,
 4. pomoc nauczycielki,
 5. robotnik gospodarczy;
 • kucharka obowiązana jest:
 1. przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
 2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
 3. prowadzić magazyn podręczny,
 4. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
 5. brać udział w ustalaniu jadłospisów;
 • pomoc kuchenna obowiązana jest:
 1. pomagać kucharzowi w sporządzaniu posiłków,
 2. zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia  kuchenne,
 3. wykonywać inne polecenia kucharza wynikające z bieżących potrzeb pracy w kuchni;
 • starsza woźna obowiązana jest:
 1. spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do 

    wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające  z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

 1. utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
 2. w oddziałach zmywać naczynia i sprzęt po posiłkach,
 3. dbać o estetykę sali i zabawki,
 4. pełnić dyżury w szatni;
  • pomoc nauczycielki obowiązana jest:
 1. a) pomagać nauczycielce w opiece nad dziećmi,
 2. b) karmić dzieci w czasie posiłków,
 3. c) dbać o estetykę sali i czystość zabawek,
 4. d) przygotowywać leżaki i powleczenia,
 5. e) pełnić dyżury w szatni,
 6. f) w razie potrzeby załatwia sprawy służbowe.
 • robotnik gospodarczy obowiązany jest:
 1. wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we własnym zakresie,
 2. dokonywać bieżących zakupów i dostarczać je do przedszkola w określonym czasie,
 3. utrzymywać w czystości otoczenie przedszkola oraz zewnętrzną klatkę schodową,
 4. zamiatać i odśnieżać przynależny do przedszkola odcinek ulicy i chodnika,
 5. utrzymywać w czystości ogródek przedszkolny, podlewać i konserwować zieleń w ogródku,
 6. w przypadku rozdzielenia etatu na dwóch pracowników szczegółowy zakres obowiązków ustali dyrektor placówki.
 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
 • wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
 • troszczenia się o mienie placówki,
 • nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
 • przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
 1. a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie

                  spóźnianiu  się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym

                  czasem,

 1. b) codziennym podpisywaniu listy obecności,
 2. c) usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 2 dni,
 3. d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
 4. e) zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
 5. f) nie wynoszeniu potraw, żywności przeznaczonej do konsumpcji własnej,
 6. g) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
 7. h) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do

                  przyjęcia  i wykonywania pracy.

 

 1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
 • 12
 1. W Przedszkolu Nr 9 nie utworzono stanowiska wicedyrektora.
 1. Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w przypadku:
 • funkcjonowania co najmniej 6 oddziałów,

2) pracy co najmniej dwóch oddziałów dłużej niż 10 godzin,

 • posiadania oddziałów zlokalizowanych w różnych miejscach.
 1. Za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora może zostać utworzone w innych przypadkach niż określone w ust.2.
 1. Stanowisko wicedyrektora opiniują członkowie rady pedagogicznej.
 • 13
 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów).
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.
 • 14

Przedszkole Nr 9 nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi.

 

 • 15

Zadania nauczyciela

 

 1. Nauczyciel ma za zadanie w swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.
 1. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 1. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.
 1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
 1. realizacja podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz realizacja programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola,
 2. dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu,
 3. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
 4. indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków,
 5. wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie i stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania, wzmacniających aktywność dziecka i pobudzających jego zainteresowania,
 6. współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie,
 7. opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce.
 • ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:
 1. udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych,
 2. udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,
 3. c) czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i

      edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,

 1. d) planowanie własnego rozwoju zawodowego.
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:
 1. dziennika zajęć,
 2. arkuszy obserwacji pedagogicznej,
 3. miesięcznych planów pracy z dziećmi,
 4. zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczycielki stosują w pracy zestawy własne,
 5. dokumentacji współpracy z rodzicami,
 6. dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,
 7. dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone),wraz z dokumentacją badań dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji a także prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, a następnie przekazanie tej informacji Rodzicom w formie pisemnej do 30 kwietnia danego roku,
 • odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
 • współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze poprzez:
 • systematyczne informowanie rodziców  o zadaniach wychowawczych  i  kształcących realizowanych  w przedszkolu; zapoznawanie  rodziców    z  podstawą  programową  wychowania przedszkolnego i włączanie ich do  kształtowania  u  dziecka  określonych  tam  wiadomości i umiejętności;
 1. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 • zachęcanie rodziców do współdecydowania  w  sprawach  przedszkola, wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.
 1. Zasady współpracy z rodzicami:

 

 • Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju oraz podnoszenia jakości pracy placówki.
 • Stałe formy współpracy z rodzicami organizowane są zgodnie z 3 ust. 23 niniejszego statutu.
 • Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym,
 2. znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki,
 3. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
 • uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak  i niewłaściwych,
 • obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki,
 • zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka oraz diagnozy przedszkolnej,
 • udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych,
 1. d) uzyskiwania do 30 kwietnia danego roku informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

 

 

 

 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 1. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

 

 

 • Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 • Przestrzeganie zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w niniejszym Statucie,
 1. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną przez rodziców w zadeklarowanych godzinach,
 1. terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 1. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych lub innych mogących przenosić się na pozostałe dzieci,
 2. przyprowadzanie do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego,
 3. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 5. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 

 

 • 16
 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. W szczególnie   uzasadnionych   przypadkach   dyrektor   przedszkola  może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci starsze niż siedmioletnie posiadające odroczenie
  od obowiązku szkolnego.
 1. Dzieci 6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w      przedszkolu,   

   oddziale  przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

 1. Rodzice (opiekunowie) dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia  dziecka i

      zapewnić jego regularne uczęszczanie.

 

 1. Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do przedszkola, może w nim przebywać powyżej 7 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończy 9 lat.

Zasady rekrutacji

 

 1. Termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny ustala organ prowadzący.
 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

 

9-17. uchylony

 

 

Prawa i obowiązki dziecka

 

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 • opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki, jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
 • wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
 • możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
 • nagradzania wysiłku i osiągnięć,
 • badania i eksperymentowania,

9)  doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego

      względami bezpieczeństwa),

10) różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom

      twórczym otoczenia,

11) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki

       pogodowe,

12) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej

       specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją

       zorganizować,

13) formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania

      trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),

14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela,

15) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

16) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

17) nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
 • poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
 • stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
 • włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
 • stosowania zasady „nie rób drugiemu co tobie nie miłe”.
 • uchylony.

 

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
 • zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych i odmowy ze strony rodziców (opiekunów) współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną;
 • nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców (opiekunów) z dyrektorem placówki lub nauczycielką;
 • uchyla się
 1. W przypadku   zgłoszenia  przez   rodziców,  na piśmie,   prośby o skreślenie 

       dziecka  z  listy  wychowanków,  decyzję  o  skreśleniu  podejmuje   dyrektor przedszkola;

       skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.

 

 

 • 17
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
 1. Zmiany w Statucie wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2019/2020 z dnia 11.09.2019r.

                                                                                         ………………………………………

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Podpisy członków Rady Pedagogicznej

Przedszkola Nr 9

 

———————————————–

———————————————–

———————————————–

———————————————-

———————————————–

…………………………………………..

…………………………………………

 

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content