014959
krasnal-2

Rekrutacja – ważne informacje

wiewiorka

Rekrutacja – ważne informacje

Informator+dla+rodziców+

Urząd Miasta Poznania, Wydział Oświaty, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań,.
tel. +48 61 878 42 01, fax +48 61 878 42 02, ow@um.poznan.pl, www.poznan.pl
Szanowni Państwo,
w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap – edukacja
przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje
dziecko.
Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, który przybliży Państwu zasady
rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają
w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok
szkolny 2024/2025 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 13 marca do 19 marca
2024 r. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r.
poz. 900, 1672, 1718, 2005) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci
zamieszkali na obszarze danej gminy, czyli mieszkańcy miasta Poznania.
Postępowanie rekrutacyjne:
 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 dotyczy dzieci z roczników 2018-
2021.
 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów.
 Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej
preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru,
wskazanej na pierwszym miejscu lub dokumenty można przesłać z systemu Nabór, zgodnie z
zamieszczonymi instrukcjami w tym zakresie. Szczegółowe informacje w zakresie
przekazywania dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo w Instrukcjach w zakresie
składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór, zamieszczonej na stronie:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
2
Kryteria naboru na rok szkolny 2024/2025:
1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy Prawo Oświatowe:
 wielodzietność rodziny kandydata;
 niepełnosprawność kandydata;
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość – 50 punktów.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż
6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).
Uchwałą nr LXXVIII/1417/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2023 r. oraz
uchwałą nr LXXIX/1439/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2023 r. określono
następujące kryteria samorządowe:
KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w
ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym,
prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą –
kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego
samotnie wychowującego dziecko
10 pkt;
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona
jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej placówki 12 pkt;
3
wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
za I preferencję
za II preferencję
za III preferencję
za IV preferencję
za V preferencję
5 pkt;
4 pkt;
3 pkt;
2 pkt;
1 pkt;
rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek
dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań
a) jeden z
rodziców/opiekunów
prawnych – 8 punktów,
b) oboje
rodzice/opiekunowie
prawni – 16 punktów,
c) rodzic/opiekun
prawny samotnie
wychowujący dziecko –
16 punktów
wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z
Programem Szczepień Ochronnych – kryterium spełniają także
dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają
Programowi Szczepień Ochronnych
5 pkt.
Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć
do wniosku stosowne dokumenty (zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej,
z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG, kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w
przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru lub
wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika Programu OK
Poznań z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz datą potwierdzającą aktywny status
użytkownika ze zgodnym numerem referencyjnym, oświadczenia) wskazane przy każdym z
kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie
punktów przez komisję rekrutacyjną.
4
Terminy postępowania rekrutacyjnego
 Od dnia 20 marca (od godz. 10.00) do dnia 5 kwietnia 2024 r. składanie
wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce
wskazanej jako pierwsza referencja lub przesłanie za pośrednictwem systemu Nabór
 Dnia 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych
dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do
placówki).
 Od dnia 22 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2024 r. pisemne lub elektroniczne
potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.
Brak pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z
dalszego procesu rekrutacji.
 Dnia 30 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji –
wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i
nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
 Dnia 30 kwietnia 2024 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponujące wolnymi miejscami.
Procedura odwoławcza
 W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 W terminie do 3 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje
i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
5
Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga
do sądu administracyjnego.
 Od dnia 17 maja do dnia 07 czerwca 2024 r. sporządzanie skierowań na wolne
miejsca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
– wskazanie rodzicom innego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.
Rekrutacja uzupełniająca
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami
przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.
Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej
opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.
Terminy postępowania rekrutacyjnego
 Od dnia 11 czerwca (od godz. 10.00) do dnia 14 czerwca 2024 r. składanie
wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce
wskazanej w pierwszej preferencji lub przesłanie za pośrednictwem systemu Nabór
 Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
 Dnia 20 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych
dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka
do placówki).
 Od dnia 20 czerwca do dnia 25 czerwca 2024 r. pisemne lub elektroniczne
potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.
6
Brak pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z
dalszego procesu rekrutacji.
 Dnia 27 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w
placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
 Dnia 27 czerwca 2024 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.
Procedura odwoławcza
 W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 W terminie do 3 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje
i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga
do sądu administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content