Rekrutacja

 

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLI/ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

L.p.

Terminy

Rodzaj zadania

 

1.

 

 

od 30 kwietnia (poniedziałek)

do 9 maja (środa)

 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów zapisanych  w art. 131 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący.

 

(Wprowadzanie na bieżąco wniosków do systemu)

 

 

2.

 

 

od 30 kwietnia (poniedziałek)

do 11 maja (piątek)

 

Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski, pobiera z systemu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (z uwzględnieniem wszystkich preferencji jednocześnie) na podstawie kryteriów (punktacja).

 

System wygeneruje listę dzieci wg punktów - należy sprawdzić czy przy wprowadzaniu (zaznaczaniu) kryteriów –„tak, nie”-  nie zaszła jakaś pomyłka,  dokonać weryfikacji poprawności.

 

 

3.

14 maja (poniedziałek) godz. 10.00

 

Zakończenie wprowadzania danych do systemu.

 

4.

 

 

 

17 maja (czwartek) godz.12.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanychlisty kandydatów zakwalifikowanych do innej preferencji (przesuniętych do innej preferencji) i listy kandydatów niezakwalifikowanych (imię i nazwisko w porządku alfabetycznym) z dopiskiem:

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w SP.

 

 

5.

 

 

 

od 17 maja (czwartek)

do 21 maja (poniedziałek)

 

 

Pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2018/2019 przez rodziców/opiekunów prawnych.

 

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest

jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

6.

 

od 22 maja (wtorek)

do 24 maja (czwartek)

 

Weryfikacja przez Komisję list dzieci zakwalifikowanych i podpisanych przez rodziców woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, przyjmowanie dzieci do placówki.

 

W systemie należy zmienić status „zakwalifikowany” na „przyjęty” przy dziecku, którego rodzice podpisali w terminie wolę zapisu.

 

7.

 

24 maja (czwartek) godz.15.00

 

Zakończenie wprowadzania danych do systemu

 

 

 

8.

 

 

 

25 maja (piątek)

godz.12.00)

 

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych

– imię i nazwisko w porządku alfabetycznym wraz z podaniem najniższej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia.

 

Listy winny być podpisane przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej oraz zawierać daty podania do publicznej wiadomości.

 

Podanie informacji o przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej dysponujących wolnymi miejscami – lista placówek.

 

 

9.

 

7 dni od dnia podania

do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 
do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

10.

 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

11.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

Możliwość złożenia, do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Uwaga: na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

13.

 

od 1 września 2018 r.

 

O przyjęciu dziecka na wolne miejsca decyduje dyrektor.

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym

do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Potwierdzam wolę zapisu naszego/mojego dziecka*

 

........................................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


numer PESEL dziecka lub w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

 

………………………………………………………….

                  data urodzenia dziecka

 

w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej *

 

........................................................................................................................................

nazwa przedszkola/szkoły podstawowej

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od ……………….. do………………..

 

 ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

 

…………………………………………………………….     

                  kod pocztowy                     miejscowość                                                    

 

…………………………………………………………….     

                  ulica/osiedle                        nr domu             nr mieszkania        

 

 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

……………………………………………………………   ……………………………………………………….

           imiona i nazwiska matki dziecka/opiekuna prawnego                                                        nr telefonu/e-mail

 

…………………………………………………………..       ……………………………………………………...

                    adres zamieszkania matki dziecka                                                              

 

……………………………………………………………   ……………………………………………………….

           imiona i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego                                                           nr telefonu/e-mail

 

…………………………………………………………..       ……………………………………………………...

                    adres zamieszkania  ojca dziecka                                                           

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym

  

 

 ...............................................                                       ..............................................

           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. 2016.922) niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w systemach informatycznych w celu przeprowadzania procedury rekrutacji do przedszkola/szkoły. Administratorem danych jest dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie.

 

 

    ...............................................                                       ..............................................

           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

……………………………………….

data przyjęcia deklaracji (wypełnia placówka)

niepotrzebne skreślić

……………………………………………..

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………

Adres zamieszkania

 

OŚWIADCZENIE  nr 2

 

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję

 

dziecko*……………………………………………………………………………………………….  .   

(imię i nazwisko dziecka, PESEL)

 

 Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką dziecka.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

                                                                                       …………………………………………………………..

                                                                    Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

 

* zgodnie z art.4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) „samotne wychowanie dziecka oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”.

 

 

 ………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka-kandydata

………………………………………………….

Adres zamieszkania

 

 

OŚWIADCZENIE nr 6

 

 

Oświadczam, że nasza rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

     …………………………………………                   ………………………………………………

       Data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego                                     Data i czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

…………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka-kandydata

……………………………………………..

Adres zamieszkania

 

OŚWIADCZENIE nr 4

 

Oświadczam, że moje dziecko* (rodzeństwo kandydata)

…………………………………………………………………………………………………………..

uczęszcza do danej placówki.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

                                   

                                            

…………………………………………                                  ………………………………………………

  data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego                      data i czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

 

 

*podać PESEL, imię i nazwisko dziecka (rodzeństwo kandydata)

 

 

…………………………………………..

 Imię i nazwisko dziecka - kandydata

……………………………………………

Adres zamieszkania

 

 

OŚWIADCZENIE nr 1

 

Oświadczam, że spełniam warunki rodziny wielodzietnej*.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

…………………………………………                                  ………………………………………………

  Data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego                       Data i czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

*zgodnie z art.4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ”rodzina wielodzietna – to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.”

 

 

 …………………………………………

Imię i nazwisko dziecka-kandydata

…………………………………………..

     Adres zamieszkania

 

OŚWIADCZENIE nr 5

 

Oświadczam, że rozliczyłam podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2017 w gminie Poznań. *

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

                                                                                    …………………………………………

                                                                                 Data i czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna

 

 

 

Oświadczam, że rozliczyłem podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2017 w gminie Poznań. *

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

                                                                                       …………………………………………

                                                                                 Data i czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

* Uwaga:

w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko niepotrzebne skreślić.

 

……………………………………………

Imię i nazwisko dziecka-kandydata

……………………………………………..

Adres zamieszkania

 

OŚWIADCZENIE  nr 3

 

Oświadczam, że oboje:

  1. pozostajemy w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy;
  2. wykonujemy pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej;
  3. uczymy się w trybie dziennym;
  4. prowadzimy gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą*.

 

Miejsce zatrudnienia:**

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..................................

Oświadczenie dotyczy również rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

    …………………………………………                  ………………………………………………

  data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego                        data i czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego

                                                                                  

 

*niepotrzebne skreślić

 

**należy podać adres zakładu pracy/uczelni obojga rodziców/prawnych opiekunów

 

DEKLARACJA

POTWIERDZENIA WOLI

kontynuowania edukacji przedszkolnej

 

Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019
w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej *

 

........................................................................................................................................

nazwa przedszkola/szkoły podstawowej

przez moje/nasze dziecko:

........................................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


numer PESEL dziecka lub w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

 

…………………………………………                       od poniedziałku do piątku w godzinach od ………………do…………..

           Data urodzenia dziecka

 

W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców proszę o wypełnienie karty danych teleadresowych

 

 ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

 

…………………………………………………………….     

                  Kod pocztowy                     Miejscowość                                                   

 

…………………………………………………………….     

                  ulica/osiedle                        nr domu             nr mieszkania        

 

 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

……………………………………………………………   ……………………………………………………….

           imiona i nazwiska matki dziecka/opiekuna prawnego                                                        nr telefonu/e-mail

 

…………………………………………………………..       ……………………………………………………...

                    adres zamieszkania matki dziecka                                                             

 

……………………………………………………………   ……………………………………………………….

           imiona i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego                                                           nr telefonu/e-mail

 

…………………………………………………………..       ……………………………………………………...

                    adres zamieszkania  ojca dziecka                                                           

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym  

 

 ...............................................                                       ..............................................

           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. 2016.922) niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w systemach informatycznych w celu przeprowadzania procedury rekrutacji do przedszkola/szkoły. Administratorem danych jest dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie.

 

 

    ...............................................                                       ..............................................

           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

……………………………………….

data przyjęcia deklaracji (wypełnia placówka)

niepotrzebne skreślić

 

 

TERMINARZ  REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI/ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

L.p.

Terminy

Rodzaj zadania

 

1.

 

od 12 lutego (poniedziałek)

do 18 lutego (niedziela)

 

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu /oddziale przedszkolnym w danej szkole na rok szkolny 2018/2019

 

Uwaga: ponieważ nieprzekraczalny dzień składania deklaracji przez rodziców przypada w niedzielę, to zgodnie z kpa. należy je również przyjmować w dzień następny tj.19 lutego br.

 

 

2.

20 lutego

(wtorek) 
godz. 10.00

 

Zakończenie wprowadzania deklaracji do systemu.

 

 

3.

 

od 19 lutego (poniedziałek) 
do 2 marca (piątek)

Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów zapisanych w art. 131 ust. 1-3 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017.59) oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący .

(Wprowadzanie na bieżąco wniosków do systemu)

 

4.

 

od 19 lutego (poniedziałek) do 8 marca (czwartek)

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną (kompletność wniosku), pobranie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (z uwzględnieniem wszystkich preferencji jednocześnie) na podstawie kryteriów (punktacja).

 

System wygeneruje listę dzieci wg punktów - należy sprawdzić czy przy wprowadzaniu (zaznaczaniu) kryteriów –„tak, nie”- nie zaszła jakaś pomyłka, dokonać weryfikacji poprawności.

 

 

5.

 

9 marca (piątek) godz. 10.00

 

Zakończenie wprowadzania danych do systemu.

 

6.

 

 

 

 

22 marca (czwartek) godz.12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych, listy kandydatów zakwalifikowanych do innej preferencji (przesuniętych do innej preferencji) i listy kandydatów niezakwalifikowanych (imię i nazwisko w porządku alfabetycznym) z dopiskiem :

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w SP.

 

 

7.

 

od 22 marca (czwartek)

do 26 marca (poniedziałek)

 

 

Pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2018/2019 przez rodziców/opiekunów prawnych.

 

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

8.

 

 

od 27 marca (wtorek)

do 28 marca (środa)

 

Weryfikacja przez Komisję list dzieci zakwalifikowanych i podpisanych przez rodziców woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, przyjmowanie dzieci do placówki

 

W systemie należy zmienić status „zakwalifikowany” na „przyjęty” przy dziecku, którego rodzice podpisali w terminie wolę zapisu.

 

9.

 

28 marca (środa)

godz. 15.00

 

Zakończenie wprowadzania danych do systemu.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

29 marca (czwartek)

godz.12.00

 

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych – imię i nazwisko w porządku alfabetycznym wraz z podaniem najniższej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia.

 

Listy winny być podpisane przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej oraz zawierać datę podania do publicznej wiadomości.

 

Podanie informacji o przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej dysponujących wolnymi miejscami – lista placówek.

 

 

11.

 

7 dni od dnia podania

do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 
do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

12.

 

 

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www