Rekrutacja

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap - edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.

Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, która przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają
w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 i wypełnioną składają u dyrektora placówki w terminie do 19 lutego 2016 r. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania porozumienia na rok szkolny 2016/2017 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne:

·         Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

·         Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać
w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce),

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

Kryteria naboru na rok szkolny 2016/2017:

1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:

Kryteria te mają jednakową wartość - 260 punktów.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lubjeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą nr XXIII/318/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r. określono następujące kryteria samorządowe:

 

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

– kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

20 pkt;

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki

50 pkt;

wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

za I preferencję

za II preferencję

za III preferencję

 

50pkt;

10pkt;

0 pkt;

wniosek dotyczy dziecka 4, 5, lub 6 letniego

50 pkt;

oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

20 pkt;

gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

60 pkt.

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani
są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym
z kryteriów. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (oddziały
te zapewniają całodzienną bezpłatną opiekę) lub w przedszkolach.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 

Procedura odwoławcza

 

·   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

·  W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

·  Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

·  Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

·         Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać
w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 

 

 

 

Procedura odwoławcza

 

·   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

·  W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

·  Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

·  Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www