Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 9

IM. ZBYSZKA I JAGIENKI

W POZNANIU

 

 

                   „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa 

                                          ten może być nauczycielem innych”

                                                                              Konfucjusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zatwierdzony Uchwałą Nr 6/2013/14 Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2013r.   

MISJA:

     Każde dziecko jest dla nas ważne, traktujemy je podmiotowo i indywidualnie. Przedszkole zapewnia bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków. Nasza placówka promuje zdrowie psychiczne i fizyczne, daje możliwość obcowania z literaturą i sztuką, dziecko jest jej współtwórcą. Przedszkole wzmacnia poczucie własnej wartości oraz szacunku dla innych. Zapewniamy wysokiej jakości edukację, prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli. Placówka jest otwarta na propozycje i oczekiwania rodziców. W naszym przedszkolu dziecko czuje się bezpiecznie w życzliwej i dobrej atmosferze.

 

WIZJA:

·                   Chcemy, by nasze dzieci nabywały wszechstronnych umiejętności.

·                   Tworzymy warunki do rozwoju aktywności dziecka, wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli przeżyć), nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

·                   Dążymy do zapewnienia dzieciom dobrego samopoczucia moralnego, psychicznego i fizycznego.

·                   Zachęcamy rodziców do współuczestnictwa w życiu przedszkola.

·                   Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata i potrafiły zrozumieć siebie i innych.

·                   Pragniemy, by nasi wychowankowie posiadali umiejętność racjonalnego myślenia.

·                   Dążymy, aby wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałali ze sobą, tworzyli przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

·                   Modernizujemy bazę lokalową.

·                   Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.

·                   Promujemy przedszkole w środowisku lokalnym.

 

                Dobrze skonstruowany plan strategiczny przedszkola umożliwia podniesienie jakości pracy placówki, jej rozwój, zadowolenie dzieci i rodziców, satysfakcję kadry i dyrektora.

 

CELE STRATEGICZNE:

·                   Kształcenie i wychowanie

- ujednolicenie własnych oddziaływań wychowawczych z oddziaływaniami rodziny

- dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci

- wyrabianie nawyków higienicznych

          - promowanie zdrowia emocjonalnego

- rozwój umiejętności prospołecznych

- coraz lepsze przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarzanie warunków do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 

·                   Bezpieczeństwo dzieci i pracowników

-wyposażenie dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz sposobach ochrony przed nimi

-dostarczenie dzieciom i pracownikom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań

-modernizacja pomieszczeń, dostosowanie ich do potrzeb dzieci i pracowników

-zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa

-zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, zapobieganie niepożądanym zjawiskom i wypadkom

 

         Kadra

·                   Wysoko wykwalifikowana kadra:

-dyplomy

- zaświadczenia

          -certyfikaty

 

·                   Ciągłe podnoszenie kwalifikacji:

-udział w kursach, szkoleniach

                     -Rady Pedagogiczne

-uczestnictwo w koleżeńskich zajęciach otwartych

-podejmowanie nowych wyzwań

 

·                   Dobra realizacja zadań:

-zadowolenie dzieci, rodziców i dyrektora placówki

     Baza

·                   Estetyczne, dobrze wyposażone przedszkole:

- meble w salach dopasowane do potrzeb dzieci

- odnowienie podłóg

- wymiana drzwi wewnętrznych

- dobra estetyka, przyjazna dzieciom

 

·                   Duża ilość pomocy dydaktycznych, zabawek:

- nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne

- kąciki zabawek

- biblioteczka

 

·                   Wyposażenie placówki w sprzęt multimedialny:

- edukacja medialna

- nowoczesny sprzęt nagłaśniający

 

·                   Bezpieczny, dobrze zagospodarowany ogród:

- teren do zabaw  ogrodzony siatką z furtką w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci

- doposażenie ogrodu w sprzęt do zabaw

        Rodzice

·                   Dobrze układająca się współpraca z rodzicami

- co miesięczne spotkania indywidualne z nauczycielem

- zebrania grupowe

-wspólne warsztaty

 

·                   Zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola

- udział w festynach, pomoc w ich przygotowaniu

- przygotowanie przedstawienia dla dzieci

- udział w pracach na rzecz przedszkola

- poszukiwania sponsorów

 

       Promocja

- aktualizowanie strony internetowej

- organizowanie imprez o charakterze rodzinnym

- udział w konkursach

- współpraca z innymi przedszkolami i ze Szkołą Podstawową

nr 19

- współpraca z najbliższym środowiskiem lokalnym

 

         Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

 

Sylwetka absolwenta:

·                   jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych

·                   ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze

·                   potrafi współdziałać w zespole

·                   jest zainteresowany nauką i literaturą

·                   jest samodzielny

·                   jest aktywny w podejmowaniu działań

·                   lubi działania twórcze

·                   jest wrażliwy estetycznie

·                   akceptuje zdrowy styl życia

·                   ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym

·                   cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego

·                   czuje się Polakiem