UCHWAŁA NR LXXI/1297/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie

wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 • Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t., Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

  • §1
  1. Określa się źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ich przeznaczenie oraz sposób i tryb: sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
  2. Wskazuje się jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
  • §2

  Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych są dochody uzyskiwane:

  1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

  2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;

  3) z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

  4) z tytułu wpłat na realizację zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców;

  5) ze sprzedaży wyrobów i świadczonych usług w ramach praktycznej nauki zawodu;

  6) ze sprzedaży surowców wtórnych;

  7) z rozliczenia wydatków za media, dokonywanego pomiędzy szkołami;

  8) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;

  9) z opłat za duplikaty legitymacji, świadectw, dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów;

  10) z tytułu odsetek od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz od nieterminowych wpłat;

  11) z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i szkołach;

  12) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach, internatach i szkolnych schroniskach młodzieżowych;

  13) z tytułu wpłat na organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich, wymiany międzynarodowej;

  14) z tytułu udziału w zawodach, konkursach, projektach, festiwalach, festynach;

  15) z funduszy prewencyjnych instytucji ubezpieczeniowych;

  16) z tytułu wpłat za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne, które zostały przekazane uczniom do nieodpłatnego użytkowania w celu realizacji podstawy programowej.

  • §3

  Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej przeznacza się na:

  1) cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę;

  2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku otrzymania dochodu z tytułu określonego w § 2 pkt 2;

  3) sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów;

  4) dofinansowanie bieżącej działalności jednostek.

  • §4

  Ustala się sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania:

  1) kierownik samorządowej jednostki budżetowej przekazuje informacje o prognozowanych dochodach i wydatkach na wydzielonym rachunku dochodów jednostki w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Poznania;

  2) projekt planu finansowego dochodów i wydatków w przypadku, gdy została zachowana zgodność z projektem uchwały budżetowej:

  1. a) zatwierdza kierownik jednostki budżetowej oraz dostarcza do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania sprawującej nad nią nadzór,
  2. b) stanowi podstawę gospodarki finansowej od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia budżetu,

  3) po przyjęciu uchwały budżetowej kierownik samorządowej jednostki budżetowej sporządza plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów w przypadku, gdy zaszła zmiana w stosunku do projektu planu;

  4) w trakcie roku budżetowego mogą być wprowadzone przez kierowników jednostek budżetowych zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków z nich finansowanych. W tym celu:

  1. a) upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do dokonywania zmian dochodów i wydatków oraz przeniesień między paragrafami w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów,
  2. b) kierownik jednostki informuje komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Poznania sprawującą nad nią nadzór o zmianach w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów.
  • §5

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

  • §6

  Z dniem 31 sierpnia 2018 r. traci moc uchwała Nr LXXX/1233/V/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1) uchwałą Nr XXXV/517/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2012 r.;

  2) uchwałą Nr LIV/817/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r.;

  3) uchwałą Nr LXXI/1122/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2014 r.;

  4) uchwałą Nr LXXIII/1148/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.;

  5) uchwałą Nr XVI/172/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r.;

  6) uchwałą Nr XXXV/590/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27 września 2016 r.;

  7) uchwałą Nr LII/926/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017 r.

  • §7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

  Przewodniczący Rady Miasta Poznania

  (-) Grzegorz Ganowicz