014959
krasnal-2

Procedury bezpieczeństwa Covid-19

wiewiorka

Procedury bezpieczeństwa Covid-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora

Nr 13/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące

w  Przedszkolu nr 9 w Poznaniu

 

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole podejmuje celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce. Dyrektor przedszkola, zgodnie
z  przekazem Ministra Zdrowia rekomenduje pozostanie w domu dzieci rodziców, którzy mają możliwość pogodzenia pracy z opieką.

Podstawą do opracowania procedury są:

1)      obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,

2)      obowiązujące zarządzenia i wytyczne Prezydenta Miasta Poznania

3)      statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,

4)      wizja lokalna, analiza ryzyka

5)      potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

 

I. Obowiązki dyrektora placówki:

DYREKTOR:

1.       Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.

2.       Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.

3.       Planuje organizację pracy przedszkola.

4.       Może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną po uzyskaniu opinii PPIS i zgody organu prowadzącego.

5.       Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.

6.       Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

7.       Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników lub dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

II. Nauczyciele zobowiązani są do:

 

1.     Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami,

2.     Poinformowania rodziców o zakazie przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów ,

3.     Wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie
i dlaczego zostały wprowadzone,

4.     Nieorganizowania wycieczek, spacerów poza teren placówki,

5.     Przystosowania sal – przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją  do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji,

6.     Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach,     

7.     Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,  

8.     Przypominania i egzekwowania częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,       

9.     Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłaniania twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.                w odpowiedni sposób.   

10.  Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych, 

11.  Nadzorowania picia wody przez dzieci,    

12.  Organizowania wyjść na zewnątrz do ogrodu przedszkolnego  przestrzegając wytycznych GIS.

13. Przestrzegania zasady, że w szatni może szykować się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego tylko jedna grupa wraz  z nauczycielem i pracownikiem obsługi.

14.  Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.

15.  Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

 

III. Obowiązki pracowników:

1.         Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury                      w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.

2.        Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.

3.       W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostają
w domu  i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora placówki.

4.       Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce
i myją ręce zgodnie z instrukcją.

5.       W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę
i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.

6.       Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV. Obowiązki rodziców

1.       Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego                                        w warunkach pandemii.

2.       Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci.  Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę przedszkola przebiegało sprawnie.

3.       Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

4.       Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5.       Przyprowadzają do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

6.       Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

7.       Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

8.       Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą                             z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9.       Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).

10.   Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się na kwarantannie ich rodziny lub osób,  z którymi dziecko miało kontakt.

11.   Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.

V. Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:

1.       Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren budynku przedszkola innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola.

2.       Jeden rodzic lub opiekun w maseczce przyprowadza dziecko do przedszkola, dezynfekuje ręce przed wejściem, dzwoni, zatrzymuje się w przedsionku i gdy stawi się pracownik, przekazuje mu dziecko. Rodzic czeka aż pracownik zmierzy dziecku temperaturę. Od tego momentu pracownik przejmuje odpowiedzialność za dziecko .

3.       W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego (powyżej 37,0) lub widocznych objawów  infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszności), dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

4.       Gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca przyprowadzić dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 1,5 metra.

5.       Przy odbiorze dziecka obowiązują te same w/w zasady reżimu sanitarnego.

6.       W okresie pandemii czytnik ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obsługuje pracownik przedszkola.

7.       Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym zabawek, dzieci nie zabierają do domu żadnych swoich prac..

8.       W czasie reżimu sanitarnego dzieci nie myją zębów.

9.       Sprzęt na placu zabaw zabezpiecza się taśmami w przypadku wyłączenia go z użytku. Sprzęt ogrodowy należy dezynfekować z użyciem detergentu.

10.   Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki i dobre praktyki związane z opieką nad dziećmi, zawiesza się spacery do parków, wycieczki i organizację festynów, imprez, uroczystości itp.

11.   Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu danego dnia.

12.   Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.

VI. Żywienie dzieci

1.       Kontakty personelu kuchennego z dziećmi, nauczycielkami i personelem pomocniczym zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

2.       Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomy higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu społecznego.

3.       Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku.

4.       Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60°C lub je wyparzać.

5.       Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. Zawiesza się do odwołania samodzielne przygotowywanie kanapek przez dzieci.

6.       Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kulinarnych z dziećmi.

7.       Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności z domu (słodycze, wypieki, bakalie itp.)     z wyjątkiem dzieci  ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą.

 

 

VII. Procedury na wypadek wystąpienia objawów :

      VII a. Infekcji u dzieci

1.       Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym podwyższona temperatura lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.

2.       Gdy u dziecka w przedszkolu stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia z całkowitą pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

3.       Pracownik  zajmujący się dzieckiem z „podejrzeniem”, bezzwłocznie zabezpiecza się w środki ochrony osobistej.

4.       Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu nauczyciela.

 

 

VII b. Infekcji u pracownika:

1.       Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu nie powinien  przychodzić do pracy. Zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i  poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

2.       Pracownik, u którego pojawiły się niepokojące objawy infekcji górnych dróg oddechowych
w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko  pracy. Powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi lekarza
i ewentualnie stacji sanitarno-epidemiologicznej.

3.       Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4.       W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy ustalić listę osób przebywających tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz  https://www.gov.pl/web/gis  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5.       Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1.         Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2.         Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub   uzupełnienie dotychczasowych zapisów

3.         O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci przedszkolnych.

4.         Procedury obowiązują do odwołania.

 

                                                                             Dyrektor Przedszkola nr 9 w Poznaniu
                                                                        Małgorzata Głowacka

 

 

 

Załączniki:

1.         Oświadczenie rodziców

2.         Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA 9 „Zbyszko i Jagienka”

W POZNANIU

Z DNIA 26 SIERPNIA 2020 r.

 

w sprawie: WPROWADZENIA  PROCEDUR ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM (COVID- 19) ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (COVID-19) U DZIECI I PRACOWNIKÓW

PRZEDSZKOLA nr 9 „Zbyszko i Jagienka”” W POZNANIU

 

Na podstawie:

• Ustawy Prawo Oświatowe( Dz.U. z 2020, poz.910 i 1378);

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020, poz.493 z późn.zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz.1394);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020, poz. 1389);

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2020, poz. 1166);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2020, poz. 1386);

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019, poz.502);

 Statutu Przedszkola nr 9 w Poznaniu

• Wytycznych przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z rozpoczęciem działalności przedszkola w okresie epidemicznym od 01 września 2020r.,  wprowadza się Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu nr 9 „Zbyszko i Jagienka” w Poznaniu, zwane dalej jako „Procedury…” które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

§ 2

Zobowiązuje się do:

1) Upublicznienia Procedur na stronie internetowej przedszkola i w miejscu widocznym przy wejściu do przedszkola.

2) Zapoznania z Procedurami i ich stosowania od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content