NOWA EDYCJA AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA ZAPROSIŁA NAS DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ XXII AKCJI: ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA.

Ak­cja ta jest po­­świę­­co­­na te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i młodziezy.

Wesoła Nutki ułożyły prawidłową piramidę, wysłuchały bajki - Podróż do wnętrza piramidy, utrwalały znajomość zasad zdrowego jedzenia

 

powrót

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www